Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawy Ogólno-Administracyjne i Rolnictwa


  § 32.

   Do zakresu działania stanowiska do spraw Ogólno-Administracyjnych i Rolnictwa należy w szczególności:

  1. Zapewnienie warunków  sprawnego funkcjonowania Urzędu od strony technicznej:

       - organizowanie zaopatrzenia materiałowego (zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych) w trybie zapytania o cenę oraz wyboru najtańszego dostawcy

       - prowadzenie racjonalnej gospodarki tymi materiałami

       - zaopatrywanie w artykuły gospodarcze pracownika technicznego (sprzątaczka)

  2. Prowadzenie księgi inwentarzowej sprzętu i wyposażenia Urzędu oraz odpowiedzialność za  składniki majątkowe będące na stanie.

  3. Prowadzenie archiwum zakładowego:

       - przeprowadzanie okresowego porządkowania archiwum - kategoryzacja i kasacja akt .

       - wydawanie odpisów dokumentów i zaświadczeń z przechowywanego zasobu   archiwalnego.

  4. Rozpoznawanie potrzeb oraz zlecanie wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych w obiekcie Urzędu.

  5. Nadzorowanie pracy obsługi technicznej, ustalanie projektu zakresu obowiązków na tym stanowisku. 

  6. Wykonywanie  innych czynności administracyjnych ( wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, spisywanie zeznań świadków i wnioskodawców dla potrzeb ZUS-u i innych organów.

  7. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą  pracą Urzędu:

       - wywieszanie ogłoszeń gminnych, opieka nad stanem technicznym tablic informacyjnych i gablot

       - przekazywanie do druku  informacji o charakterze publicznym oraz ogłoszeń  w prasie lokalnej

       - przynoszenie z Urzędu Pocztowego oraz wysyłanie dziennej korespondencji urzędowej na zewnątrz

       - kserowanie materiałów na posiedzenia organów Gminy i dla potrzeb Urzędu

  8. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa:

       - przeprowadzanie spisów kwartalnych - zgodnie z zasadami określonymi przez GUS
   
       - wydawanie świadectw uznania zwierząt

       - realizacja programu ochrony roślin

        - wykonywanie innych zadań przypisanych gminie we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym ( ochrona gruntów rolnych) oraz specjalistycznymi instytucjami jak:

            * Stacja Hodowli Zwierząt, Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin

       - współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz  Izba Rolniczą w zakresie  merytorycznych spraw dotyczących rolnictwa i rolników  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (1698 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·