Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 1


  S P R A W O Z D A N I E

  z działalności Burmistrza Miasta od dnia 18 listopada 2002 roku

   

  Niniejszym składam  sprawozdanie z mej działalności od chwili przejęcia obowiązków  Burmistrza w dniu 18 listopada 2002 r.

  I. W okresie tym wydałem  w ramach posiadanych kompetencji niżej wymienione z a r z ą d z e n i a,  w sprawach:


  - nadania Urzędowi Miejskiemu Regulaminu Organizacyjnego (18.11.2002)

  - określenia formalnych zasad wydawania aktów prawnych oraz podpisywania oświadczeń woli składanych w imieniu gminy (27.11)

  - rozwiązania porozumienia zawartego 15.07.2002 z M Z K  w sprawie partycypacji gminy  w kosztach wynagrodzenia osoby zajmującej się  przygotowywaniem materiałów pod restrukturyzację  MZK ( 28.11.)

  - powołania komisji przetargowych do spraw:

       a) zbywania nieruchomości 

       b) przetargów na najem i dzierżawę lokali komunalnych 

       c) komisję negocjacyjną( zbywanie nieruchomości w drodze rokowań) - z 2.12.

  - aneksowania do 20.03.2003 r. umowy kredytowej w PKO BP S.A. z 20.03.2000 r. Nr 360-1/2/I/4/2000- dotyczy kredytu w rachunku bieżącym (2.12)

  - wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2002  dotyczy wprowadzenia do budżetu przyznanych środków zewnętrznych (9.12.)

  - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicami : Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką, Wojska Polskiego i granicą obrębu Piekielna Góra( 11.12)

  - powołania Zastępcy Burmistrza  od 16.12.2002 r. ( 12.12)

  - przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy  gruntu na cele rolne, stanowiącego dz.nr 269 w Obrębie Nowy Wielisław ( 18.12.)

  - przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań  nieruchomości stanowiących działkę nr 9/2 przy ul.Mickiewicza i działkę nr 61 przy ul.Słonecznej ( 18.12)

  - wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2002 - dotyczy przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami na wniosek  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ( 31.12)

  - osobowego określenia delegatów do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP ( dwa zarządzenia z 07.01.2003)

  - powierzenia obowiązków  w zakresie rachunkowości Skarbnikowi Gminy (13.01.)

  - zawarcia porozumienia o współpracy z Policją  gminnych służb Straży Miejskiej (13.12 )

  - określenia warunków przetargowego zbycia w dniu 11.02.br nieruchomości (dotyczy budynku przy Piastowskiej 18 oraz działek przy ul. Chrobrego nr 271/4,271/5,271/6) - (13.01.)

  - przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntu gminnego stanowiącego dz .nr 108 w Obrębie Centrum ,na cele ogrodu przydomowego ( 13.01)

  - uchylenia uchwały Nr 110/2002 Zarządu Miejskiego w Polanicy Zdroju z dnia 14.08.2002 r. w sprawie zasad wydawania decyzji o opłacie adiacenckiej, w związku z podziałem nieruchomości powodującym wzrost jej wartości (13.01)

  - określenia warunków przetargowego zbycia w dniu 11.02. nieruchomości stanowiącej działkę nr 363/2 przy ul.Rybnej (14.01)

  - powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania: Modernizacja, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego ( 16.01)

  - powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - dla spisania mienia gminy będącego w użytkowaniu OSiR-u ( 16.01)

  - ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim w roku 2003 oraz ustalenia cennika usług przy pracach na terenie lasów komunalnych w roku 2003 ( 16.01.)

  - zażadania zwrotu bonifikaty otrzymanej przy nabywaniu lokalu mieszkalnego od gminy ( Zdrojowa 17/4) - w związku ze zbyciem lokalu przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia ( 17.01 )

  - uruchomienia procedury zmiany jednostkowej w planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.Wiejskiej 7 obejmującego działki nr 11/1, 11/2, i 11/3 ( 22.01 )

  - przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy na cele rolne terenów stanowiących działki nr 80/1 i 80/3 w Obrębie Nowy Zdrój (24.01)

  - uruchomienia procedury przetargu nieograniczonego  ( i powołania Komisji Przetargowej ) na realizację zadania: Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2003 do 2005 z podziałem  miasta na dwie części (30.01 )

  - rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanej,wolnej od zabudowy, działki nr 90/8 o pow.20 m2 przy ul.Bystrzyckiej  ( 07.02.)

  II. W ramach realizacji budżetu gminy oraz  zadań rzeczowych z nim związanych podpisałem w imieniu gminy oświadczenia woli o charakterze cywilno-prawnym:

  - umowę użyczenia z Międzygminnym Związkiem Celowym Powołanym dla Stworzenia Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim (25.11.2002) dotyczącą użyczenia na cele budowlane (rekultywacja)  wysypiska komunalnego, do 31.12.2005

  - umowę kupna-sprzedaży z Zakładem Gazowniczym Wałbrzych (28.11.2002) dotyczącą  odsprzedaży sieci gazowej wykonanej przez gminę w ulicach Dąbrowskiego-Lipowa-Kłodzka

  - porozumienie z  Burmistrzem Miasta i Gminy Szczytna w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do 31.01.2003 (16.12)

  - umowę w sprawie pokrycia kosztów przeprowadzenia zmiany jednostkowej w planie zagospodarowania przestrzennego przez wnioskodawcę (22.01.2003) dotyczy działki nr 11 przy ul.Wiejskiej

  - umowę z Instalatorstwem Elektrycznym -M. Łuczaka na  prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego w okresie 01.02.2003 do 31.01.2004(27.01)

  - a n e k s y do istniejących umów:

       a) z 25.07.2002 roku z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie dofinansowania w roku szkolnym 2002/2003 wyprawek szkolnych dla  uczniów kl.I ( 19.11)

       b) z 14.10.2002 z Przed.Ochrony Środowiska EKOCOMP sp. z oo w sprawie korekty zakresu rzeczowo-finansowego zadania wykonywanego na oczyszczalni ścieków ( 18.12)

       c) z 23.01.2002 z Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną w Kłodzku, w sprawie przesunięcia do 31.01.2004 terminu opracowania planu miejscowego dla terenów w rej.ulicy Głowackiego ( 20.12)

       d) z 14.05.2002 z Instalatorstwem Elektrycznym -M.Łuczak  na realizację konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w styczniu 2003 ( 31.12.)

       e) z 08.11.2002 ze Spółdzielnią Rzemieślniczą w Ząbkowicach  Śl. o przesunięciu do 31.03.2003 terminu wykonania prac ( adaptacja szklarni przy ul.Polnej pod segregację odpadów komunalnych) - 06.01

       f) z 02.05.2001 oraz 14.01.2002 z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Wałbrzychu dotyczące wynegocjowanych, korzystniejszych dla gminy zmian wysokości rat kredytowych i terminów  spłat  ( 30.01.2003)

  III. W sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów gminy oraz realizacją zadań własnych gminy:

  1. Na Sesje Rady Miejskiej  w dniach : 4.12 , 18.12  i  30.12.2002 oraz  06.01 i  06.02.2003 przedstawiłem projekty uchwał będące przedmiotem obrad i ich uchwalenia m.in. uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2003.

  2. Zgodnie z ustawową kompetencją  określałem sposób wykonania podjętych przez Radę uchwał  oraz przekazywałem do nadzoru prawnego w ustawowym terminie (podjęto  łącznie 33 uchwały)

  3. Wpływające z Komisji Rady Miejskiej wnioski (z 15 posiedzeń) na bieżąco  przekazywałem do wykonania przez merytoryczne służby gminy.

  4. W ramach wtorkowych przyjęć interesantów ( z udziałem radnych) przyjąłem od 19.11.2002 roku 106 osób. Mieszkańcy głównie zwracają się  o pomoc  w  rozwiązaniu ich sytuacji mieszkaniowej oraz  w sprawach bytowych ich rodzin. Wnioski z dni przyjęć niezwłocznie przekazywane są merytorycznym służbom gminy do realizacji.

  5. W celu sfinalizowania  wielu spraw gminy  odbyłem  spotkania robocze.
  Te ważniejsze z końca 2002 roku zorganizowano z:

  - Zakładem Gazowniczym w Wałbrzychu w sprawie przejęcia sieci III etapu gazyfikacji rejonu: ul. Dąbrowskiego, Lipowa, Kłodzka

  - przedstawicielem PHU POLKART w sprawie funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej przy ul.Zdrojowej 13. Spotkania z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej odbyły się w dniu 12.12.2002 i 16.01.2003

  - przeds. SANEPID-u

  - przedst.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

  - Komendantem Powiatowym Policji,

  - wierzycielami Gminy

  - współorganizatorami imprez : Maratonu MTB, koncertów muzyki organowej, Memoriału Rubinsteina

  - organizacjami,gdzie gmina jest członkiem: kilka spotkań w T-6 w związku z likwidacją tego stowarzyszenia, walne zebrania: w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej ( zostałem wybrany sekretarzem zarządu), w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej,gdzie zostałem członkiem zarządu.

  W roku bieżącym miały miejsce spotkania z:

  - Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w sprawie  przejęcia Teatru Zdrojowego i działki przy ul. Bystrzyckiej w zamian za zobowiązania podatkowe

  - Radą Promocji Miasta ( kilka spotkań)

  - WPRI EKO w sprawie wzajemnych rozliczeń finansowych z tytułu inwestycji oczyszczalni

  - przedst.ORLEN-u w sprawie budowy stacji paliw w Polanicy

  - Z-cą Dyrektora ds. Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Płd.-Zachodni w sprawie budowy chodnika przy ul.Sikorskiego

  - Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej  ( zebranie sprawozdawcze)

  - Dyrektorem Firmy General Elektric

  - ambasadorem Kuby (25.01.)

  - parlamentarzystami  z naszego terenu , przedstawicielami Starostwa Powiatowego (na bieżąco)

  W  sprawach szczegółowych interesujących radnych wyjaśnień mogę udzielić na Sesji Rady Miejskiej.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-27 (2095 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·