Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 2


  S P R A W O Z D A N I E

  z działalności  Burmistrza Miasta od dnia ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2003

   

  1. W ramach ustawowych kompetencji na bieżąco określałem:

  - sposób wykonania uchwał  podjętych na  Sesji Rady Miejskiej

  - tryb realizacji wniosków  Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń

  - tryb realizacji bieżących spraw związanych z realizacją  zadań gminy oraz funkcjonowaniem Urzędu (m.in. od 20.02. br. wydałem 76 decyzji administracyjnych dotyczących głównie  przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz przyznania dodatków mieszkaniowych).

  2. Wydałem  z a r z ą d z e n i a  w następujących sprawach:

  - ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokal mieszkalny w budynku przy ul.Fabrycznej 9/I z procentowym udziałem we własności gruntu- dz.464/4), (13.02)

  - zażądania zwrotu bonifikaty - w związku ze zbyciem przed upływem 5 lat lokalu mieszkalnego nabytego od gminy z bonifikatą ( ul.Zdrojowa 17/3), (13.02)

  - odstąpienia od dalszych przetargów i przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań nieruchomości stanowiących własność gminy -  bud.Piastowska 18,  działki nr 271/4, 271/5 i 271/6 przy ul.Chrobrego, ( 14.02.)

  - przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych - Zdrojowa 17/1, Piastowska 1/5 i Warszawska 4/1 ( 14.02)

  - uruchomienia procedury przetargowej i powołania komisji przetargowej

  - w związku z przetargiem na utrzymanie cmentarza komunalnego w latach 2003-2005 ( 24.02)

  - realizacji zaleceń pokontrolnych  z 06 marca 2002 r. na które Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolująca inwestycję oczyszczalni ( styczeń,luty 2002) nie otrzymała odpowiedzi w terminie ustawowym ( 24.02)
  Okólnikiem 01/2003 z 24.02.br.określiłem , w kontekście zaleceń RIO, wytyczne kierowane do pracowników Urzędu Miejskiego  dotyczące zasad przeprowadzania przetargów publicznych oraz realizacji prac budowlanych.

  3. Podpisałem oświadczenia woli (składane w imieniu gminy) o charakterze cywilno-prawnym:

  - umowę w sprawie organizacji imprezy " Bike Maraton 2003 " organizowanej w Polanicy Zdroju w okresie 13-15.06.br. Ostateczny projekt umowy uwzględnił sugestie Komisji Rady Miejskiej co do niektórych postanowień I wersji umowy (19.02),

  - umowę ze Starostą Kłodzkim w sprawie  współrealizacji projektu " Moja Gmina w Unii Europejskiej " ( 19.02.) oraz  z Powiatowym Urzędem Pracy ( 11.03) w sprawie organizacji stażu dla 2 absolwentów skierowanych  do wykonywania na roboczo założeń w/w projektu

  - aneksy do umów z 10.07.2002 i  14.11.2002 zawartych z Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dz. 125 i 126 przy Krasińskiego 5 oraz dz.231,228/1 i 308/1 przy Leśnej 10- w przyp. drugiej wym. umowy). Aneksy z 19.02. zwiększają koszt  zlecenia o 1000 zł z uwagi na potrzebę sporządzenia dodatkowych materiałów-opracowań ekofizjograficznych
   
  - aneks do umowy dzierżawy Teatru Zdrojowego podwyższający od 01.01.2003  czynsz dzierżawny o wskaźnik inflacji tj. o 1,6 % do kwoty 67.93 zł ( 19.02 )

  - umowę z Hotelem SANA w sprawie udostępnienia krytej pływalni dla uczniów polanickich szkół  ( 27.02.2003)

  - porozumienie z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowej na dożywianie uczniów w roku 2003 (chodzi o kwotę 34.060 zł)  - 13.03.

  4. W  związku z realizacją bieżących spraw gminy odbyłem spotkania robocze. Ważniejsze to z:

  - szefem Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej

  - przedstawicielami Towarzystwa Sportowego " Polanica"

  - p.Markiem Pawłowskim w sprawie organizacji Festiwalu Muzyki Uzdrowiskowej

  - Prezesem Polskiego Związku Kolarskiego  w sprawie organizacji 56 etapu Wyścigu Pokoju

  - Marszałkiem Województwa w sprawach: patronatu nad Memoriałem Szachowym Im.A.Rubinsteina oraz budowy szpitala chirurgii plastycznej

  - kierownikami gminnych jednostek  organizacyjnych  w sprawie projektów budżetu na rok  2003 ( w dniu 07.03.) oraz zwiększenia dyscypliny budżetowej

  Ponadto uczestniczyłem w różnych konferencjach tematycznych, dotyczących m.in:

  - bezpieczeństwa publicznego (24.02)

  - współpracy  przygranicznej  (27.02)

  - samorządów lokalnych-Forum Samorządowe w Kudowie Zdroju (5-7.03.), podczas, którego prowadziłem zespół roboczy  dot. uzdrowisk

  - funkcjonowania oświaty  w naszym województwie ( 3-14.03.)

  W kwestiach szczegółowych wyjaśnień oraz dodatkowych informacji udzielać będę  na Sesji Rady Miejskiej.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-27 (2021 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·