Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 3


  S P R A W O Z D A N I E

  z działalności Burmistrza Miasta od dnia ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2003 r.

   

  1. W ramach ustawowych kompetencji na bieżąco określałem:

  - sposób realizacji uchwał podjętych na Sesji w dniu 25.03


  - tryb realizacji bieżących wniosków Komisji Rady Miejskiej

  - tryb realizacji bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu
  oraz wykonywaniem zadań gminy ( m.in.  wydałem w tym okresie 105 decyzji administracyjnych)

  - sposób załatwienia problemów i wniosków mieszkańców gminy  zgłaszanych podczas wtorkowych przyjęć z udziałem radnych (główny problem wielu mieszkańców to brak pracy i środków do życia)

  2. Wydałem   z a r z ą d z e n i a   w  następujących sprawach  gminy a dotyczące:

  - wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy, urzędu i funduszy celowych (18.03)

  - wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie(18.03)

  - zatwierdzenia zakresu rzeczowego oczyszczania letniego i zimowego dróg miejskich i ciągów pieszych na obszarze gminy oraz wyceny usług świadczonych przez M Z K  w roku 2003 ( 20.03)

  - wytypowania do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych (Chopina 3/1  i Żeromskiego 2/7) - 24.03

  - przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntów w Obrębie Nowy  Wielisław (działki nr 89/4,176, 145, 351/3 i 351/4) - 24.03

  - ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy na okres od 01.04.2003 do 31.03.2004 (24.03)

  - przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy gruntów w Obrębie Sokołówka - działki nr 164, 184 i 217 ( 04.04.)

  - powołania obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na 27.04. wyborami uzupełniającymi do Senatu  R P ( 04.04)

  - ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia- 3 lokale mieszkalne zbywane na rzecz najemców ( 04.04.)

  - powołania Komisji Przetargowej w związku z przetargiem na realizację zadania " Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju" ( 10.04)

  2. Podpisałem w imieniu gminy oświadczenia woli o charakterze cywilno-prawnym:

  - dwa porozumienia wekslowe w sprawie obsługi zadłużenia gminy z tytułu przegranych z WPRI EKO spraw sądowych w maju 2002 roku (13.03.)

  - aneks nr 2 do umowy zawartej z M Z K  w dniu 26.02.2001 na wykonywanie usług komunalnych dotyczący zmiany zakresu rzeczowego oczyszczania letniego i zimowego  dróg  ( 24.03.)

  - porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczytna w sprawie  ustalenia harmonogramu spłaty zadłużenia za rok 2002 z tytułu odprowadzania ścieków (24.03)

  - umowę z firmą  NetGate dot. wykonania i usługi utrzymania podmiotowej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( 28.03)

  - umowę z Firmą MARKUS  na opiekę autorską  w roku 2003 dla użytkowanych w Urzędzie systemów  komputerowych ( 03.04)

  4. W związku z realizacją zadań gminy  uczestniczyłem w wielu spotkaniach  i naradach. Ważniejsze to robocze spotkania:

  -  w sprawie likwidacji Stowarzyszenia "Turystyczna Szóstka"

  - z Międzygminnym Związkiem Celowym Powołanym dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim

  - w sprawie organizacji Targów Uzdrowiskowo-Turystycznych " Natura Sana "

  - 18.03. z Zarządcą Dróg Wojewódzkich w sprawie organizacji przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kościuszki-Prusa

  - 26.03. z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku w sprawie wzajemnych rozliczeń finansowych. Skierowano do Spółdzielni pismo w sprawie sprzedaży gminie bloku przy Spółdzielców (temat sygnalizowany był na ostatniej Sesji)

  - 28.03. uczestniczyłem w spotkaniu z wyborcami okręgu nr 1 (b.Sokołówka-Nowy Wielisław). Natomiast w spotkaniu 3.04. z wyborcami okręgu nr 3 uczestniczył Zastępca Burmistrza.

  - 3.04. uczestniczyłem w  naradzie burmistrzów uzdrowisk Dolnego Śląska, zorganizowanej w Jedlinie Zdroju

  - 4.04.uczestniczyłem w  naradzie poświęconej przyszłemu funkcjonowaniu nowego szpitala chirurgii plastycznej z udziałem:  Wiceministra Zdrowia Pani Wojtali, prof. Kobusa i parlamentarzystów K. Drożdża i M. Jedonia

  - 5.04. w Międzylesiu  uczestniczyłem w VI Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej  zorganizowanych przez Woj.Ośrodek Doradztwa Rolniczego ( VII Spotkania w roku 2004 odbędą się w Polanicy)

  - również 5.04. odbyłem spotkanie z Zarządem Dolnośląskiego Związku Szachowego w sprawie włączenia się  w organizację Memoriału Rubinsteina

  - 09..04.spotkałem się z Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie aktywnych form zwalczania bezrobocia na terenie naszej gminy

  - 10 -12.04   byłem  w delegacji w Świnoujściu-na zaproszenie Prezydenta Miasta w sprawie docelowej współpracy tego miasta z naszą gminą

  - 14.04. gościłem przedstawicieli miasta partnerskiego Telgte w sprawie tegorocznej współpracy.

  W kwestiach szczegółowych interesujących radnych , wyjaśnień dodatkowych udzielić mogę na Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.04.2003.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-27 (1703 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·