Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 4


  S P R A W O Z D A N I E

  z  działalności Burmistrza Miasta od dnia ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2003 roku

   

  1. W ramach ustawowych kompetencji na bieżąco określałem:

  - sposób realizacji uchwał podjętych na Sesji w dniu 24.04

  - tryb realizacji wniosków Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń

  - tryb realizacji  spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu oraz wykonywaniem zadań gminy m.in.wydałem 108 decyzji administracyjnych, prowadziłem negocjacje w sprawie zbycia nieruchomości, odbyłem wiele spotkań  dotyczących organizacji imprez miejskich,  prowadziłem rozmowy z dłużnikami gminy np.Huta Sudety Crystal Works, Zakłądy Przemysłu Drzewnego.

  - sposób załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych podczas wtorkowych przyjęć mieszkańców (z udziałem radnych).

  2. Wydałem z a r z ą d z e n i a w następujących sprawach gminy:

  - ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia(dosprzedaż gruntów :przy ul.Hutniczej dz.383/5 i 383/6, przy ul.Owczej dz.299/1 i 299/2, przy ul.Piastowskiej dz.305/8) - z dnia 17.04.

  - przeznaczenia do 3-letniej dzierżawy na cele rolne gruntów stanowiących działki: nr 312/13 Obręb Centrum, nr 166/4 i 174 Obręb Sokołówka, (18.04)

  - przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiący działki: nr 130/2, 210/7, 265/7, 306, 383/4 (Obręb Centrum), nr 271/7 w Obrębie Stary Zdrój i 78/10 w Obrębie Nowy Wielisław, 18.04)

  - wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 ( wprowadzenie dotacji dla OPS oraz zmiany miedzy paragrafami w " Oświacie" dokonane na wniosek dyrektorów placówek oświatowych), (18.04)

  - przeznaczenia do zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul.Dąbrowskiego 9/3 i ul. Piastowskiej 1/2 ( 22.04)

  - szczegółowego podziału budżetu gminy na rok 2003 - zgodnie z ustawą o finansach publicznych (podział na paragrafy)- 22.04

  - przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Dąbrowskiego 6/3 (29.04)

  - wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003- wprowadzenie środków dla OPS i zmiany między paragrafami w budżecie przedszkoli  (30.04)

  - zmiany zarządzenia z dnia 02.12.2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowych ( rozszerzenie składu osobowego Komisji Negocjacyjnej)- 05.05.

  - ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia ( tereny pod stacjami transformatorowymi- działki:383/4 przy ul.Hurniczej, 210/7 przy ul.Mariańskiej, 265/7 przy ul.Łąkowej, 78/10 przy ul.Orkana, 115/3 i 5 przy ul.Zdrojowej, 271/1 przy ul.Chrobrego (07.05)

  - powołania obwodowych komisji do spraw referendum - składy osobowe ustalone w drodze losowania publicznego ( 22.05)

  2. Podpisałem w imieniu gminy oświadczenia woli o charakterze cywilno-prawnym:

  - porozumienie z Firmą I S i O Pana  Grzegorza Ławniczaka w sprawie realizacji umowy cesji praw wierzytelności - rozliczenie zobowiązania gminy z należnym podatkiem od nieruchomości (15.04 )

  - umowę przedwstępną z ZUK S.A. w sprawie przejęcia  Teatru Zdrojowego i dz. nr 78 przy ul.Bystrzyckiej ( 17.04)

  - porozumienie kompensacyjne z Firmą Pana Zbigniewa Skórskiego  w sprawie rozliczenia zobowiązań ( 18.04 )

  - umowę przelewu wierzytelności z tą samą Firmą (chodzi o  zobowiązanie Gminy Duszniki Zdrój z tytułu  odprowadzania ścieków w wys.125.051.98) - 18.04

  - aneks nr  1/03 do umowy pożyczki z WFOŚ i GW z 24.10.2002 w sprawie zmiany sposobu naliczania odsetek ( 22.04)

  - umowę z Firmą Budowa i Konserwacja Terenów Zieleni Pana A.Żuka na utrzymanie  zieleni miejskiej do 31.12.2005 (22.04)

  - umowę z Zakładem Pogrzebowym " Concordia" w sprawie utrzymania terenów cmentarza komunalnego do 31.12.2005 roku (22.04),

  - umowę  z Fundacją Rozwoju Kolarstwa w sprawie współorganizacji III etapu 56.Wyścigu Pokoju (22.04)

  - umowę sprzedaży  z Firmą "DREWPOL" w sprawie jednorazowej sprzedaży drewna z lasów komunalnych (08.05)

  - porozumienie z Zakładem Energetycznym w sprawie spłaty zadłużenia gminy za energię elektryczną (chodzi o kwotę 137.934.82, uzgodniono raty spłat do 31.07.2003) - 12.05

  - umowę z Firmą TAD-BUD na zadanie: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju (przebudowa ul.Matuszewskiego w obrębie Parku)- 12.05

  - umowę z Miejskim Centrum Kultury w sprawie organizacji imprezy:Dolnośląska Majówka Europejska - kampania przedreferendalna w Polanicy Zdroju w dn.24-25 maja 2003 r. (20.05)

  4. W związku z realizacją zadań gminy uczestniczyłem w wielu naradach i spotkaniach roboczych, ważniejsze to spotkania:

  - w Międzygminnym Związku Celowym w sprawie gospodarki odpadami (16 i 28.04)

  - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie kredytu (17.04)

  - 23.04. uczestniczyłem  w zespole roboczym lustrującym miasto pod kątem porządków

  - 26.04. uczestniczyłem w  Gali Country w Gliwicach

  - 28.04  brałem udział w konferencji polsko-czeskiej w Kliczkowie poświęconej odbudowie popowodziowej (wygłosiłem tam referat)

  - z WPRI EKO spotkałem się 5.05. we Wrocławiu,natomiast 19.05 w Urzędzie w Polanicy Zdr.miało miejsce spotkanie z przedst.WPRI EKO i udziałem biegłych-w sprawie kar umownych

  - 06.05. prowadziłem rozmowy z Zarządem Polskiego Związku Szachowego w sprawie Memoriału Rubinsteina

  - 7 i 10.05 podejmowałem gości miasta partnerskiego Powiatu Kłodzkiego- Gross- Gerau

  - 09.05 przebywałem w Warszawie na zaproszenie Ambasadora Izraela (z okazji obchodów 55-lecia państwa Izrael)

  - 12.05. spotkałem się z  Pełnomocnikiem Ministerstwa Zdrowia ds. Inwestycji Panem Waldemarem Talmą - w sprawie przyszłości  Szpitala Chirurgii Plastycznej

  - natomiast  15.05. uczestniczyłem w wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów w sprawie finansowania inwestycji Szpitala

  - w dniach 16-17.05 odbyłem wizytę studialną na zaproszenie Świnoujskiego Towarzystwa Turystyczno-Uzdrowiskowego.

  W sprawach szczegółowych interesujących radnych - informacje udzielane będą na Sesji Rady Miejskiej.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-27 (1945 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·