Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdanie Burmistrza nr 5


  S P R A W O Z D A N I E

  z działalności Burmistrza Miasta od dnia ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2003 r.


  1. W  ramach ustawowych kompetencji na bieżąco:

  - określałem sposób wykonania  uchwał Rady ( z Sesji w dniu 30.05) oraz
  wniosków Komisji Rady Miejskiej z bieżących posiedzeń

  - w ramach spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu  oraz wykonywaniem zadań gminy: wydałem 56 decyzji administracyjnych, podpisywałem na bieżąco akty notarialne dotyczących zbycia nieruchomości, dwukrotnie (w ramach posiedzenia Komisji Negocjacyjnej) negocjowane były warunki zbycia nieruchomości - działki przy ul.Chrobrego i Polnej.

  - określałem tryb realizacji wniosków i skarg zgłaszanych podczas wtorkowych przyjęć mieszkańców,

  2. Wydałem  z a r z ą d z e n i a w następujących w sprawach gminy, dotyczące:

  - ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia(lokal mieszkalny nr 1 przy ul.Chopina 3

  - wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 (wprowadzenie zewnętrznej dotacji dla OPS i zmiany na wniosek dyrektorów szkół)

  - wytypowania do zbycia na rzecz najemców 2 lokali mieszkalnych ( nr 5 przy ul.Lipowej 5 i nr 1 przy ul.Piastowskiej 8)

  - rezygnacji z prawa pierwokupu zbywanej działki nr 113/2  ( o pow.143 m2) położonej w Polanicy Zdroju przy ul.Gałczyńskiego

  - rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 154/6 (o pow.680 m2) przy ul.Orkana

  - uruchomienia procedury przetargowej na realizację zadania pn: Budowa parkingu samochodowego przy Szkole Podstawowej Nr 2

  - powołania komisji odbiorowej ( z przekazania gminie dzierżawionej działki nr 84 przy ul.Mickiewicza - ogrodnictwo)

  - nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu oraz zatwierdzenia regulaminu kontroli wewnętrznej ( nowelizacja Regulaminu nadanego 18.11.2002 uwzględniająca  uwagi kontroli R I O)

  - ogłoszenia na 21 dni wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia (lokale mieszkalne nr 3 przy ul.Dąbrowskiego 6 i nr 5 przy ul.Lipowej 5- zbywane na rzecz najemców)

  2. Podpisałem w imieniu gminy oświadczenia woli o charakterze cywilno-prawnym:

  - ugodę z Firmą "SOTEL" sp. z oo w sprawie spłaty należności dla Firmy z tytułu wykonanych w roku 2002 prac  budowlanych  na rzecz gminy

  - umowę  dotyczącą współorganizacji Międzynarodowych Targów Uzdrowiskowo-Turystycznych " NATURA - SANAT" ( zawartą pomiędzy ZUK S.A.,Starostą Kłodzkim i Biurem Turystycznym POL-KART)

  - aneks do porozumienia wekslowego z 13.03.2003 z Firmą.Zbigniewa Skórskiego w sprawie dodatkowego zabezpieczenia spłaty długu ( cesja praw polis ubezpieczeniowych PZU )

  - umowę darowizny (wartości niepieniężnej) na rzecz Policji dot. przekazania dla tut.Komisariatu 50 litrów benzyny oraz 347 litrów gazu propan-butan (wartość darowizny 702 zł)

  - umowę z Telewizją  Polską S.A. Oddział we Wrocławiu  dotyczącą  emisji cyklu audycji pn. " Dolnośląskie Lato Telewizji Wrocław" w dniach 29 i 30.08.2003 r.

  - umowę pożyczki i umowę dotacji  z WFOŚIGW na zadanie " Budowa obiektu odzysku surowców wtórnych"

  - umowę o dzieło na  przygotowanie formularza aplikacyjnego w ramach programu  Małych Grantów - o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej

  - umowę zlecenie na prowadzenie Biura Promocji Miasta-Informacji Turystycznej i Europejskiej ( wstępnie na okres 09.06 do 09.09.2003).

  3. W związku z pełnieniem funkcji Burmistrza i realizacją zadań gminy-uczestniczyłem w różnych naradach i spotkaniach roboczych.Ważniejsze to:

  - uczestnictwo w imprezie "Wakacjada" oraz konferencji prasowej (24-25.05)

  - wizyta w Polanicy  Zdroju Ambasadora Arabii  Saudyjskiej  (26-27.05)

  - spotkania (rozmowy) w sprawie  prywatyzacji MZK -  w dniu 27.05

  - udział w Kongresie  Uzdrowisk Polskich w Rabce (30-31.05.br)

  - spotkania robocze: z bankiem kredytowym BISE w Wałbrzychu  oraz Dyrektorem Oddziału FWP p.Wuliczem odbyłem w dniu 02.06

  - w dniu 06 czerwca dokonałem wyboru osoby do prowadzenia Biura Promocji Miasta ( Pani Agata Bień-Sadowska)

  - spotkanie z przedstawicielami PZU S.A. - 11.06

  - uczestnictwo w egzaminie praktycznym uczniów R S T - 12.06

  - reprezentowanie gminy na imprezach w dniu 14.06 (" Bike Maraton", Zawody Wędkarskie, I Europejski Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Prezesa firmy " Plan Investment"

  - Udział w Walnym Zgromadzeniu Miedzygminnego Związku Celowego ds. Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim - w dniu 16.06.

  Inne informacje: w okresie od 9-13.06. przebywałem na urlopie wypoczynkowym, w dniu 13.06. zakończona została (trwająca od 19.03) kontrola R I O. Szczegółowych informacji na temat wymienionych w sprawozdaniu zagadnień mogę udzielić Radnym na Sesji Rady Miejskiej.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-27 (1743 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·