Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr II/6/2002 - II/10/2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  Strona: 1/5   


  U C H W A Ł A  Nr II / 6 /2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 04- grudnia 2002 r.


  w sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psa, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok.


  Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zmianami/ oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity /Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84 - z późn. zmianami/ ostatnia zmiana
  Dz. U. Nr 200, poz 1686 / Rada  Miejska  w Polanicy Zdroju uchwala   co następuje :


  § 1.

  Ustala się wysokość podatku od posiadania psa na kwotę    37,19 zł - rocznie.

  § 2.

  1. Podatek pobiera się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca
  roku podatkowego.
  2. Podatek jest płatny z góry  /bez wezwania/  do  końca  marca  każdego  roku  lub  w  ciągu
  dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.

  § 3.

  Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa na następujących warunkach:
  1.Do poboru podatku od posiadania psów upoważnia się osoby fizyczne /pracownicy referatu    finansowego urzędu, administracji budynków, Straży Miejskiej/ zatrudnione na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, z  Burmistrzem Miasta Polanicy Zdrój.
  2. Inkaso podatku od posiadania psów będzie pobierane na druki ścisłego zarachowania typu kwitariusze K-103 wydawane i ewidencjonowane przez Kasę Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju .
  3. Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozliczać się co najmniej raz w miesiącu w referacie finansowym urzędu.
  4. Za pobór podatku od posiadania psów przyznaje się inkasentom prowizję w wys. 20 % od zainkasowanej kwoty, która będzie wypłacana po zakończeniu każdego kwartału.

  § 4.

  Wprowadza się dodatkowe zwolnienie w podatku od posiadania psów tj. dla samotnie zamieszkałych /zameldowanych zgodnie z rejestrem prowadzonym przez biuro ewidencji ludności/ emerytów i rencistów o najniższych dochodach - najniższa emerytura, renta - zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS.

  § 5.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Polanicy Zdroju.

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

  Następna strona (2/5) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·