Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr VII/33-43/2015
  marzec
  VII


  UCHWAŁA Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. >>>> 


  UCHWAŁA Nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014. >>>>  


  UCHWAŁA Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014>>>> 


  UCHWAŁA Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy za rok 2015. >>>>  


  UCHWAŁA Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia "Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych po uchwaleniu studium; wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta". >>>> 


  UCHWAŁA Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Cichej. >>>>  


  UCHWAŁA Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Centrum, przy ul. Rubinowej>>>> 


  UCHWAŁA Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój. >>>>   
  Rozstrzygnięcie nadzorcze >>>>
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r. uchyląjacy rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji inwestycji>>>> 


  UCHWAŁA Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 14.01.2015 r. na działalność Prezesa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy – Zdroju Sp. z o.o., zn. RM.1510.1.2015. >>>>  


  UCHWAŁA Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych, na okres kolejnego 1 roku>>>> 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-04-24 (394 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·