Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr II/11/2002 - II/16/2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  Strona: 1/6  U C H W A Ł A  Nr II/ 11 /2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 04 grudnia 2002 roku


  w  sprawie: ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości


                  Na podstawie art. 40  ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 6 ust. 13  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.;ostatnia zmiana: Dz.U. Nr 200, poz.1683)  Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  §  1.

  Przyjmuje się do stosowania w Gminie Polanicy Zdroju następujące wzory  formularzy dotyczące podatku od nieruchomości:

  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości - dla  osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości  lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów , posiadaczami nieruchomości lub ich części  albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami  z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami  organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości  prawnej, z wyjątkiem  osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

   2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości  -  dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości  lub obiektów budowlanych, posiadaczami  samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych , użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  § 2.

  Wzory  formularzy stanowią integralną część niniejszej uchwały - załącznik  Nr 1 i załącznik Nr 2. 
   

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Polanicy Zdroju.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości.

  2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

  Następna strona (2/6) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·