Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr III/17/2002 - III/20/2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  Strona: 1/4  U C H W A Ł A  Nr III/ 17 /2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 18 grudnia 2002 roku


  w  sprawie: wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


                  Na podstawie art. 98  ust. 1, 3 i 3a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  §  1.

  Postanawia się wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05 listopada 2002 roku dotyczące stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLIV/247/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 października 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie nazwy miasta.

  §  2.

  Do złożenia skargi, o której mowa w §  1 upoważnia się Burmistrza Miasta Polanica Zdrój.

  §  3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

  Następna strona (2/4) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·