Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Dofinansowanie budowy przydomowaych oczyszczalni ścieków
  DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  W dniu 29 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Polanicy-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XII/63/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2015 r., poz. 3015).

  W związku z podjętą uchwałą, Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych

  oczyszczalni ścieków


  1. Kto może ubiegać się o dotację?

  O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające ścieki bytowe, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Polanica-Zdrój i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

  Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków montowane na nieruchomościach zlokalizowanych na obszarze, na którym nie istnieje możliwość podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

  Nieruchomości te muszą być zabudowane budynkami użytkowanymi, bądź takimi, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy.

  Warunkiem ubiegania się o dotację jest nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym.

  Dotacja może zostać udzielona temu samemu Wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość nieruchomości, na których realizowane będą zadania z zakresu ochrony środowiska.

  Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.


  2. Termin składania wniosków.

  Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą do dnia 31 maja roku, w którym będzie realizowane zadanie, a wszystkie prace powinny zostać wykonane do końca października tego roku.  3. Wymagane dokumenty.

  Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, którymi są:

  1) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Polanica-Zdrój;

  2) kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

  3) kopia projektu wykonawczego przydomowej oczyszczalni ścieków,

  4) kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w Kłodzku wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu,

  5) kopia ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Kłodzkiego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (o ile jest wymagane),

  6) udokumentowanie odpowiednich warunków gruntowych pozwalających na wprowadzenie ścieków do ziemi; podstawą oceny warunków gruntowych będzie opinia sporządzona przez uprawnionego geologa na podstawie profilu geologicznego wykonanego w miejscu lokalizacji urządzeń rozsączających dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków; opinia musi wykazać zarówno przepuszczalność gruntu min. klasa C*, bez potrzeby jego wymiany, jak i lokalizację najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych co najmniej 1,5 m od miejsca wprowadzania ścieków do ziemi

  *  minimalny współczynnik filtracji dla klasy gruntów C ustala się jak dla piasku gliniastego;

  przydomowe oczyszczalnie ścieków planowane do budowy na obszarach, gdzie występują gorsze warunki gruntowe (w strefie wprowadzania ścieków do ziemi) nie będą kwalifikowane do dofinansowania.


  4. Wysokość dotacji.

  Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 4.000 zł brutto.


  5. Zakres dotacji.

  Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie Dotacji, na zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z usługą wykonania instalacji niezbędnych dla prawidłowej pracy oczyszczalni w kwotach brutto.

  Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.

  Koszty niekwalifikowane, nieobjęte dotacją stanowią:

  1) koszty poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji,

  2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej oczyszczalni ścieków,

  3) koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę,

  4) koszty demontażu zbiornika bezodpływowego, szamba, dołu gnilnego,

  5) koszty dokumentacji projektowej,

  6) koszty uregulowania stanu formalno-prawnego,

  7) koszty zakupu gruntów,

  8) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.


  6. Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

  Wnioski rozpatrywane będą przez powołaną przez Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój komisję według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

  Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz Miasta wezwie Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wskazując braki formalne. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w ustalonym terminie, wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

  Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w określonym przez Komisję terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.


  7. Jak krok po kroku uzyskać dotację?

  Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba fizyczna zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powinna postępować według następującej kolejności:

  1) Złożenie wniosku o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem określonym w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój wraz z wymaganymi załącznikami.

  2) Weryfikacja wniosku przez komisję oceniającą.

  3) Przygotowanie wykazu wniosków, które będą dofinansowane – kolejność na wykazie będzie zgodna z kolejnością składania wniosków w urzędzie.

  4) Pisemne poinformowanie wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy lub o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

  5) Podpisanie umowy dotacji.

  6) Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

  7) Złożenie wniosku o przekazanie dotacji zgodnie ze wzorem określonym w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój wraz z następującymi załącznikami:

  a) protokół odbioru technicznego,

  b) certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni),

  c) oryginały rachunków lub faktur VAT wystawionych na Wnioskodawcę obejmujących koszty kwalifikowane dotacji,

  d) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szambo) – o ile dotyczy,

  e) zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju.

  8) Sporządzenie protokołu rozliczenia dotacji.

  9) Wypłacenie kwoty dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy.


  UWAGI:

  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój zastrzega sobie prawo do:

  1) przeprowadzenia kontroli nieruchomości objętych dotacją,

  2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń Regulaminu lub umowy dotacji.

  Podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

  Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczać będą ponad kwotę przeznaczoną w danym roku budżetowym na dofinansowanie zadania, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy, w kolejności zgodnej z utworzonym wykazem, o ile będą mogły być zabezpieczone środki w budżecie w roku, w którym złożono wniosek lub w budżetach lat następnych.


  Pełna treść informacji o dofinansowaniu w formacie pdf >>>>


  UCHWAŁA Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 64/2015 z 23 lipca 2015 roku 
  w sprawie: określenia wzorów dokumentów stosowanych przy wykonywaniu Uchwały
  Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie
  określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
  służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych
  oczyszczalni ścieków
   
  >>>>  
   Wzory druków:
  zal-nr1-WNIOSEK-o-dofinansowane.doc >>>>
  zal-nr2-OSWIADCZENIE-wspolwlasnosc.doc >>>>
  zal-nr3-OSWIADCZENIE-zgloszenie-do-SP.doc >>>>
  zal-nr4-OSWIADCZENIE-likwidacja-zbiornika.doc >>>>
  zal-nr5-UMOWA.doc >>>>
  zal-nr6-WNIOSEK-o-przekazanie-dotacji.doc >>>>
  ZGLOSZENIE.doc >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-07-30 (455 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·