Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr III/21/2002 - III/24/2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  Strona: 1/4  U C H W A Ł A   Nr III/ 21 /2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 18 grudnia 2003 roku


  w sprawie: szczególnych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom gimnazjalnym.

   

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DZ. U. z 1998 roku Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz art 90 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 roku, poz 329 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego niepubliczną szkołę gimnazjalną złozony Burmistrzowi Miasta nie później niż 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji zawierający:

  1. Planowaną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły w roku, w którym ma byc udzielona dotacja.

  2. Zobowiązanie do informowania Burmistrza Miasta o zmianach zachodzących w liczbie uczniów.

  3. Wskazanie numeru rachunku bamkowego, na który ma być przekazana dotacja.

  § 2.

  Dotacje do niepublicznych szkół gimnazjalnych przysługuja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przypadającej na jednego ucznia w Gimnazjum w Polanicy Zdroju, jednak nie niższej niz kwota przewidziana nz jadnego ucznia gimnazjum w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę.

  § 3.

  Burmistrz Miasta przekazuje dotację z góry w terminach miesięcznych.

  § 4.

  1. Organ prowadzący, októrym mowa w § 1, sporzadza i przekazuje Burmistrzowi Miasta, nie później niż w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzymanej dotacji.

  2. Burmistrz miasta ma prawo kontroli wykorzystania dotacji.

  3. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny Burmistrz Miasta dokonuje w terminie do końca stycznia roku nastepnego,

  § 5.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

  Następna strona (2/4) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·