Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr III/25/2002 - III/27/2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  Strona: 1/3  Uchwała Nr III/ 25 /2002
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 30.XII.2002 roku


  Zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/268/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój.

   

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późnniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 roku, z późn. zm.) R a d a  M i e j s k a  w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  W Uchwale Nr XLVII/268/2002 z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

  § 2 otrzymuje brzmienie:

  Teren określony w § 1 niniejszej Uchwały przeznacza się pod funkcję nieuciążliwej działalności produkcyjnej, usług komercyjnych z zabudową mieszkaniową, zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

  § 2.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Polanica Zdrój.

  § 3.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

  Następna strona (2/3) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·