Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Referat Finansowy


  § 20.

  Referat Finansowy wykonuje przypisane mu zadania pod nadzorem Skarbnika Gminy, który jest równocześnie kierownikiem tego referatu.

  Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

  1. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy w oparciu o obowiązujące prawo finansowe oraz zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta.

  2. Zapewnienie bilansowania potrzeb finansowych gminy dochodami własnymi i subwencjami.

  3. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy zgodnie zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą Rady określającą ich zakres, ze szczególnym uwzględnieniem wieloletniej prognozy finansowej.

  4. Przygotowywanie rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków w związku z procedurą udzielania Burmistrzowi Miasta absolutorium.

  5. Udzielanie wszechstronnej pomocy Burmistrzowi Miasta w realizacji ustawowego zadania - wykonywania budżetu gminy.

  6. Dokonywanie bieżącej analizy wykonania budżetu oraz wnioskowanie do Rady Miejskiej lub Burmistrza o wprowadzenie zmian w celu racjonalnego dysponowania środkami - zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą budżetową.

  7. Nadzór nad realizacją planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych gminy, kontrolowanie gospodarki finansowej tych jednostek zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym przez Burmistrza Miasta.

  8. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy.

  9. Zapewnienie sprawnej obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu i gminy.

  10. Współdziałanie z merytorycznymi komórkami Urzędu w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne (unijne i inne) na zadania gminy oraz współdziałanie w zakresie ich rozliczania.

  11. Kompleksowe prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów Gminy w zakresie:
  1) wymiaru podatków i opłat
  2) wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie określonymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
  - bieżące wystawianie upomnień,
  - pełna odpowiedzialność za terminowe uruchamianie postępowania egzekucyjnego,
  - wykonywanie bieżącej analizy wpłat dłużników i bieżącego wycofywania tytułów wykonawczych,
  - zabezpieczenie hipoteką roszczeń gminnych,
  - wykonywanie innych obowiązków wymienionych w przepisach prawa i dotyczących zadania wymienionego w pkt. 2,
  3) prowadzenie postępowań określonych przepisami prawa finansowego w zakresie udzielania ulg w spłacie należności na rzecz podatników (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia ), w szczególności:
  - prowadzenie rzetelnego postępowania wyjaśniającego,
  - przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dla Burmistrza Miasta,
  - pilotowanie postępowań odwoławczych od wydanych decyzji,
  - wykonywanie innych obowiązków wymienionych w przepisach prawa i dotyczących  zadania wymienionego w pkt 11
  4) rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT)
  5) wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania stanowiska np. wydawanie zaświadczeń, prowadzenie rejestrów, przygotowanie akcji promocyjnych.

  12. Wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym odrębnymi przepisami.

  13. Prowadzenie ewidencji środków trwałych według wartości księgowej.

  14. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowości materiałowej.

  15. Rozliczanie okresowych inwentaryzacji majątku gminy.

  16. Bieżące prowadzenie rachunkowości budżetowej i rozliczeń do sprawozdawczości finansowej.

  17. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.

  18. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  19. Wykonywanie obowiązków pracodawcy wynikających z ustaw i aktów wykonawczych, dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych:1) imienne zgłaszanie do ubezpieczenia pracowników (oraz wyrejestrowywanie),
  2) imienne zgłoszenie do ubezpieczenia płatnika składek,
  3) sporządzanie miesięcznych raportów imiennych i raportów korygujących oraz deklaracji rozliczeniowych,
  4) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe – w przewidzianym przepisami terminie.

  20. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ewentualne cofanie koncesji w przypadkach określonych przez prawo,

  21. bieżące współdziałanie w zakresie zadań realizowanych przez Referat z:
  1) Regionalną Izbą Obrachunkową
  2) Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  3) bankiem prowadzącym obsługę finansową gminy
  4) Komisją Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej.

  22. Szczegółowe zadania Referatu i pozostałych pracowników Urzędu w zakresie finansów publicznych oraz zakres odpowiedzialności określa Burmistrz Miasta w formie wewnętrznych aktów prawnych oraz zakresów obowiązków, z wprowadzanych przepisów odnoszących się do gospodarki finansowej gminy.

  23. Wydawanie decyzji określających wysokość zaległości lub nadpłaty z tytułu podatków i opłat.

  24. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów z tytułu podatków i opłat w zakresie prowadzonej księgowości oraz egzekucji.

  25. Kompleksowe prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach, w zakresie gospodarki odpadami.

  26. Przygotowanie projektów uchwał i regulaminów przewidzianych przepisami w/w ustawy.

  27. Przygotowanie materiałów do przetargów dotyczących zagadnień przypisanych do referatu finansowego.

  28. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza oraz wynikających z wprowadzanych przepisów odnoszących się do gospodarki finansowej gminy.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (489 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·