Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  URZĄD STANU CYWILNEGO


  § 23.

  Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy, w szczególności:

  1. Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie gmin, według zasad określonych w Prawie o aktach stanu cywilnego.

  2. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.

  3. Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  4. Przyjmowanie oświadczeń, sporządzanie protokółów, wpisywanie informacji o stanie cywilnym osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, oraz zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej.

  6. Organizowani i obsługa uroczystości jubileuszowych.

  7. Współpraca z innymi urzędami w zakresie składania informacji w zakresie urodzeń, małżeństw, zgonów, potwierdzania danych zawartych w rejestrach stanu cywilnego.

  8. Wykonywanie oraz koordynowanie zadań gminy jako organu prowadzącego wobec placówek oświatowych funkcjonujących na terenie m.in.:
  1) współdziałanie z organami gminy oraz kuratorium oświaty w zakresie: zakładania, likwidacji oraz przekształceń placówek oświatowych,
  2) współpraca z dyrektorami placówek w zakresie opracowywania statutów oraz ich aktualizacji,
  3) opiniowanie i przedkładanie wniosków dotyczących organizacji placówek oraz uzgadnianie projektów organizacyjnych na dany rok szkolny, przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Burmistrza,
  4) sporządzanie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej do kuratorium oświaty.

  9. Rozpoznawanie potrzeb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek oraz współpraca z pionem księgowości w zakresie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi tym placówkom – po uchwaleniu budżetu gminy.

  10. Koordynowanie sprawy wspólnego użytkowania pomieszczeń w budynku przy Wojska Polskiego 23 - przez szkołę gminną (Szkoła Podst. Nr 2) i dla szkoły której organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (RST). Przygotowywanie projektów porozumień, umów w tej sprawie oraz ich okresowa aktualizacja.

  11. Współdziałanie z organami oświatowymi w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego i realizacji obowiązku szkolnego.

  12. Wnioskowanie o uruchomienie oraz merytoryczne przygotowywanie procedury dotyczącej organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

  13. Wykonywanie przy współdziałaniu z organami gminy, innych zadań szczegółowych przypisanych gminie w cyt. wyżej ustawie lub zleconych przez Burmistrza.

  14. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów (socjalne, za osiągnięcia naukowe i artystyczne ).

  15. Prowadzenie spraw wojskowych:
  1) przygotowywanie dokumentacji rejestracji przedpoborowych,
  2) udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu przez Komisję Poborową
  3) opiniowanie wniosków poborowych oraz przygotowywanie projektów decyzji o: uznaniu żołnierza za jedynego żywiciela czy konieczności sprawowania przez niego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
  4) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem oraz wypłatą zasiłków miesięcznych dla rodzin żołnierzy oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  16. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość – zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  1) przygotowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę wydania dowodów osobistych i terminowe jej przekazywanie (drogą elektroniczną) do Centrum Personalizacji Dokumentów w MSWiA,
  2) bieżące prowadzenie rejestrów oraz rozliczanie się z wydanych dokumentów tożsamości
  3) aktualizacja kart osobowych mieszkańców o informację dotyczącą posiadania dokumentu tożsamości.

  17. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych.

  18. Koordynowanie spraw związanych z organizacją na terenie gminy wyborów, wykonywanie funkcji pełnomocnika wyborczego na terenie gminy.

  19. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Wyborczym  m.in. sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, sporządzanie aktów pełnomocnictwa, głosowanie korespondencyjne.

  20. Prowadzenie rejestru wyborców jako zadania zleconego gminie na mocy ustawy.

  21. Kompleksowe prowadzenie ewidencji ruchu ludności na terenie gminy:
  1) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji meldunkowej, nanoszenie zmian adresowych w rejestrze mieszkańców,
  2) prowadzenie rejestru osób przebywających na terenie gminy czasowo ponad 3 miesiące
  4) prowadzenie zgodnie z procedurą administracyjną postępowań w sprawach:
  wymeldowania z pobytu stałego i pobytu czasowego, ustalenia charakteru pobytu i obowiązku zameldowania się na pobyt stały lub czasowy,
  5) nadawanie numerów ewidencyjnych, prowadzenie spraw o ewentualne sprostowanie nadanego numeru PESEL. Współpraca w tym zakresie z właściwym departamentem MSWiA,
  6) wykonywanie czynności mających na celu przestrzeganie ustawowego obowiązku meldunkowego.

  22. Wykonywanie zadań i ścisłe przestrzeganie ustawowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzenie procedury udostępniania danych na wniosek, rejestracja baz danych i ich aktualizacja w GIODO.

  23. Prowadzenie całości spraw związanych z akcją kurierską:
  1) prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,
  2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi i osobami przewidzianymi do udziału w akcjach kurierskich,
  3) uruchamianie i prowadzenie akcji zgodnie z wytycznymi,

  24. Wykonywanie zadań w zakresie świadczeń na rzecz obrony: opracowywanie planów, przygotowywanie projektów decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych, współdziałanie z organami wojskowymi w tym zakresie.

  25. Wykonywanie oraz koordynowanie zadań związanych z realizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy:
  1) prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz włączeniem jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  2) planowanie budżetu niezbędnego do realizacji ochrony przeciwpożarowej w zakresie określonym ustawą,
  3) określenie organizacji i zakresu działania jednostki straży w przypadku powstania klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska noszącego znamiona kryzysu - w zakresie określonym przez Burmistrza,
  4) wydawanie i rozliczanie kart drogowych na pojazdy OSP,

  26. Wykonywanie innych zadań społeczno-administracyjnych określonych w przepisach dotyczących organizowania na obszarze gminy zgromadzeń i zbiórek publicznych.

  27. Prowadzenie rejestru pism z klauzulą „zastrzeżone”.

  Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik zapewniający sprawną organizację pracy.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (375 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·