Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  STRAŻ MIEJSKA


  § 22.

  Status  prawny  Straży  Miejskiej, działającej  w  strukturze  Urzędu  określa  ustawa  o strażach gminnych oraz Regulamin Straży Miejskiej nadawany przez Radę Miejską.

  Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań Straży należy w szczególności:

  1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie gminy.

  2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach prawo o ruchu drogowym.

  3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi.

  4. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb.

  5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

  6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas imprez publicznych.

  7. Konwojowanie dokumentów lub środków pieniężnych dla potrzeb gminy.

  8. Wykonywanie innych czynności administracyjno - porządkowych zleconych przez Burmistrza a wynikających głównie z uchwały o utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta.

  9. Współpraca z Policją w realizacji zadań ustawowych na podstawie podpisanych porozumień.

  10. Wykonywanie i koordynowanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i aktów wykonawczych:
  1) przygotowywanie projektu programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz jego realizacja
  2) przygotowywanie projektów zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

  Pracą  Straży  Miejskiej  kieruje  Komendant  zapewniający  sprawną  organizację  pracy pozostałych funkcjonariuszy Straży.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (233 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·