Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ


  § 32

  Do zakresu działania stanowiska do spraw Obsługi Rady Miejskiej należy kompleksowe prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Rady Miejskiej i jej organów w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, w szczególności:

  1. Wykonywanie  czynności  zapewniających  Przewodniczącemu  Rady  sprawne kierowanie pracami Rady.
  2. Zabezpieczenie  terminowego  doręczenia  radnym  zawiadomień  i  materiałów pod  obrady sesji  i komisji  Rady.
  3. Przygotowywanie i obsługa obrad sesji Rady Miejskiej.
  4. Sporządzanie i przechowywanie protokółów z sesji Rady Miejskiej.
  5. Prowadzenie rejestru uchwał zgodnie w wymaganiami ustawowymi.
  6. Przygotowywanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miejskiej.
  7. Sporządzanie i przechowywanie protokółów z posiedzeń komisji.
  8. Prowadzenie zbioru protokółów z sesji i posiedzeń komisji.
  9. Przekazywanie  uchwał,  wniosków,  zapytań  i  interpelacji  radnych  Burmistrzowi Miasta celem ich realizacji.
  10. Nadzór nad realizacją uchwał Rady  Miejskiej i wniosków komisji Rady Miejskiej oraz wniosków i interpelacji radnych.
  11. Współpraca  z  pracownikami  samorządowymi  i  kierownikami  gminnych  jednostek organizacyjnych,  w zakresie spraw merytorycznych.
  12. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków  wpływających do Rady Miejskiej oraz nadzór nad terminowością ich rozpatrywania.
  13. Prowadzenie ewidencji osobowej radnych na sesjach i komisjach.
  14. Pomoc  techniczna  przy  organizowaniu  spotkań  radnych  z  mieszkańcami, obsługa zebrań z mieszkańcami i protokółowanie zebrań – w miarę potrzeb.
  15. Opracowywanie  sprawozdań,  informacji  i  analiz  działalności  Rady  Miejskiej  i  jej organów.
  16. Współdziałanie przy opracowywaniu aktów prawa miejscowego oraz ocen sprawozdań i analiz.
  17. Udostępnianie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  18. Przekazywanie  tekstów  podjętych  uchwał,  protokółów  z  sesji  Rady  Miejskiej do publikacji w BIP, ze wskazaniem elementów do anonimizacji, we współpracy z Radcą Prawnym
  19.ewidencja wykorzystania pomieszczenia sali sesyjnej w budynku urzędu.
  20. Organizacja i techniczne przygotowanie wyboru ławników.
  21. Wykonywanie innych zleconych przez przełożonego czynności związanych z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady.
  22. Prowadzenie rejestru osób, którym przyznano medalem „Zasłużony dla Miasta Polanica-Zdrój”  oraz  osób,  którym  nadano  „Honorowe  Obywatelstwo  Miasta Polanica-Zdrój”.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (280 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·