Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr IV/28/2003 - V/32/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.  Strona: 1/5  U C H W A Ł A   Nr IV/ 28 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 06 stycznia 2003 roku


  w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04.12.2002 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. 


                Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.)oraz art. 5  i art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84  z późn. zm.; ostatnia zmiana: Dz.U. Nr 200, poz.1683) Rada Miejska w Polanicy Zdroju  uchwala, co następuje:

  § 1.

  W Uchwale Nr II/14/2002 Rady miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok dodaje się § 2a w brzmieniu:

  "Zwalnia sie od podatku od nieruchomości w roku 2003 budowle wykorzystywane do celów wodociągowo-kanalizacyjnych - stanowiące własność gminy Polanica Zdrój"

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanicy Zdroju.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

  Następna strona (2/5) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·