Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawy Ogólno-Administracyjne i Rolnictwa


  § 30

  Do zakresu działania stanowiska do spraw Ogólno-Administracyjnych i Rolnictwa należy w szczególności:

  1. Zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu od strony technicznej:
  1) organizowanie zaopatrzenia materiałowego (zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych) z uwzględnieniem procedur udzielania zamówień publicznych,
  2) prowadzenie racjonalnej gospodarki tymi materiałami na terenie Urzędu,
  3) realizacja zamówień prasy dla Urzędu,
  4) zaopatrywanie pracowników obsługi (sprzątaczki ) w niezbędne środki czystościowe,
  5) nadzorowanie pracy w/w pracowników oraz wnioskowanie o przyznanie premii, zgodnie z Regulaminem premiowania,

  2. Prowadzenie księgi inwentarzowej sprzętu i wyposażenia Urzędu oraz odpowiedzialność za składniki majątkowe będące na stanie.

  3. Prowadzenie archiwum zakładowego (składnicy akt) w Urzędzie:
  1) przeprowadzanie okresowego porządkowania archiwum – kategoryzacja i kasacja akt kwalifikujących się do zniszczenia - po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego
  2) wydawanie odpisów dokumentów i zaświadczeń z przechowywanego zasobu Archiwalnego.

  4. Rozpoznawanie potrzeb oraz zlecanie wykonania niezbędnych prac konserwacyjno-remontowych w obiekcie Urzędu. Nadzór nad bieżącą aktualizacją książki obiektu budynku urzędu.

  5. Wykonywanie innych czynności administracyjnych ( wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, spisywanie zeznań świadków i wnioskodawców dla potrzeb ZUS-u i innych organów).

  6. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą pracą Urzędu:
  1) wywieszanie ogłoszeń gminnych, opieka nad stanem technicznym tablic informacyjnych i gablot,
  2) przynoszenie z Urzędu Pocztowego korespondencji kierowanej do Urzędu oraz wysyłanie korespondencji urzędowej na zewnątrz,
  3) zakup prasy

  7. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa:
  1) udzielanie pomocy rolnikom w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty unijne,
  2) współpraca z innymi organami w zakresie merytorycznych spraw dotyczących 
      rolnictwa i rolników.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (262 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·