Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Infrastruktura Techniczna


  § 25

  Do zakresu działania stanowiska ds. Infrastruktury Technicznej należy w szczególności:

  1. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych:
  1) opracowywanie projektu rozwoju sieci drogowej,
  2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
  3) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych (metryk),
  4) wnioskowanie o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych po zasięgnięciu opinii właściwych organ.

  2. Wykonywanie i koordynacja zadań związanych ze szczególnym korzystaniem z dróg wydawanie zgody na zajęcie pasa drogowego na cele niekomunikacyjne, naliczanie opłat z tego tytułu.

  3. Wnioskowanie o ustalenie miejsc na drogach gminnych, gdzie mogą być pobierane opłaty za parkowanie pojazdów oraz propozycje stawek opłat.

  4. Stała współpraca z zarządcami pozostałych dróg w obrębie Gminy, szczególnie w zakresie poprawy ich stanu, utrzymania czystości, akcji zimowego utrzymania, współrealizacji zadań remontowo - inwestycyjnych na drogach ( zawieranie porozumień w tym zakresie z zarządcami).

  5. Wykonywanie zadań dotyczących organizacji ruchu na drogach gminnych:
  1) wprowadzanie oznakowania pionowego, poziomego oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach, zgodnie z procedurą określoną przepisami prawa,
  2) współudział w opracowywaniu i zatwierdzaniu projektu organizacji ruchu lub jego zmiany, współpraca w tym zakresie z organami Gminy, Policją oraz innymi jednostkami opiniującymi projekt.

  6. Planowanie, uruchamianie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z uzbrojeniem terenów i inwestycji gminnych, współudział w opracowywaniu planów budownictwa mieszkaniowego oraz towarzyszącego w w/w zakresie.

  7. Bieżąca współpraca oraz koordynowanie działań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej: gazownictwa, energetyki cieplnej, telekomunikacji, sieci elektrycznych.

  8. Wykonywanie zadań określonych w prawie energetycznym : współdziałanie z organami gminy w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie gminy oraz jego finansowania.

  9. Współudział w przygotowywaniu wniosków na pozyskanie środków finansowych pozabudżetowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych, współorganizowanie procedur przetargowych na realizację tych zadań, zaplanowanych w budżecie gminy na dany rok.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (336 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·