Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Architektura Miejska i Zamówienia Publiczna


  § 26

  Do zakresu działania stanowiska do spraw Architektury Miejskiej i Zamówień Publicznych należy, w szczególności:

  1. Kompleksowe prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  1) podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  2) udostępnianie projektów planów do publicznego wglądu ,popularyzacja ich treści, kompletowanie i analiza wniosków i uwag do projektów,
  3) współpraca z projektantami ( autorami projektów planów ) w tym zakresie oraz organami Gminy,
  4) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczaniem renty planistycznej.

  2. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  3. Przygotowywanie materiałów oraz wnioskowanie o dokonanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  4. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziału nieruchomości oraz zatwierdzaniem podziałów nieruchomości, przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych, współdziałanie ze służbami geodezyjnymi w tym zakresie.

  5. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury w zakresie określonym ustawą, współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w tym zakresie.

  6. Prowadzenie zadań związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów realizowanych przez gminę w zakresie ustalonym przez Burmistrza, współpraca z innymi inwestorami realizującymi inwestycje na terenie gminy.

  7. Kompleksowe prowadzenie procedur przetargowych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zadań remontowo - inwestycyjnych i innych wymagających zastosowania trybu udzielenia zamówienia publicznego, w tym:
  1) prowadzenie dokumentacji odrębnie dla każdego zadania,
  2) współpraca z Komisją Przetargową zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej,
  3) prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych.

  8. Wydawanie stronom wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych zaświadczeń z zakresu działania stanowiska.

  10. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem estetyki miasta i propagandy wizualnej (ustalanie i opiniowanie lokalizacji reklam, naliczanie opłat itp.).

  11. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz Wydziałami Starostwa – w zakresie merytorycznych zadań wymagających takiej współpracy.

  12. Nadzorowanie stanu technicznego miejskich placów zabaw.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (116 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·