Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Gospodarka Nieruchomościami  § 27

  Do  stanowiska  do  spraw  Gospodarki  Nieruchomościami należy  kompleksowe prowadzenie  spraw  związanych  z  gospodarowaniem  mieniem  gminy,  w  zakresie określonym ustawą.

  Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:

  1. Wykonywanie zadań oraz ścisła współpraca z organami Gminy w zakresie tworzenia i zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości:
  1) prowadzenie procedury przeznaczania do zagospodarowania nieruchomości w formach określonych ustawą , wnioskowanie w tej sprawie do Burmistrza Miasta,
  2) przygotowywanie pełnej dokumentacji dot. nieruchomości wytypowanych do zbycia (zlecanie wycen, podziałów, ogłaszanie wykazu, przygotowanie materiałów do procedury przetargowej) – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,
  3) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem na rzecz jednostek organizacyjnych trwałego zarządu (przygotowywanie projektu decyzji, przekazanie nieruchomości protokołem zdawczo - odbiorczym) oraz innych form cywilno - prawnych zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność gminy,
  4) współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie udostępniania bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  5) współpraca z organami Gminy, służbami geodezyjnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, kancelarią notarialną oraz wydziałem ksiąg wieczystych – w zakresie realizacji zadań przypisanych do stanowiska,
  6) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.

  2. Ustalanie opłat z tytułu gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz dokonywanie weryfikacji tych opłat w oparciu o zaktualizowane ceny.

  3. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

  4. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom, w tym prowadzenie ewidencji.

  5. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości  nieruchomości w wyniku:
  1) jej podziału lub scalenie
  2) wyposażenie w nowe urządzenia infrastruktury technicznej

  6. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości dla realizacji celów publicznych oraz nabywaniem nieruchomości na rzecz gminy.

  7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa pierwokupu przez Burmistrza Miasta.

  8. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania mieniem.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (329 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·