Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna


  § 28

  Do zakresu działania stanowiska do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

  1. Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
  1) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz zgody na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
  2) podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami współdziałanie z właściwymi organami i podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska przed odpadami oraz zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego,
  3) wydawanie opinii do wniosków na wykonywanie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów, określanie sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami,
  4) prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  5) wydawanie zezwoleń na odbiór nieczystości stałych ( i ciekłych) od właścicieli nieruchomości,
  6) wydawanie informacji o środowisku i jego ochronie.

  2. Współpraca z organami Gminy w tworzeniu programów zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w gminie.

  3. Wnioskowanie do Burmistrza oraz służb specjalistycznych o realizację uprawnień i funkcji nadzorczych wobec podmiotów naruszających stan środowiska.

  4. Wykonywanie zadań szczegółowych w zakresie ochrony przyrody : popularyzacja zagadnień ochrony przyrody w środowisku, wnioskowanie do organów Gminy o wprowadzenie określonych form ochrony przyrody.

  5. Współudział w konstruowaniu rocznego planu finansowego w zakresie ochrony środowiska.

  6. Przygotowywanie projektów uzgodnień i opinii przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego.

  7. Wykonywanie zadań wynikający z ustawy Prawo wodne:
  1) udział w postępowaniach o udzielenie pozwoleń wodno - prawnych na korzystania z wód - w zakresie określonym ustawą,
  2) prowadzenie spraw związanych z melioracją terenów rolnych,
  3) wnioskowanie w sprawie nakazania właścicielowi gruntu wprowadzającego ścieki wykonania urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem lub zakazania odprowadzania ścieków lub przywrócenia do stanu poprzedniego stanu wody na gruncie w sytuacji naruszenia stosunków wodnych.

  8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią ,współdziałanie w tym zakresie z gminnym zespołem zarządzania kryzysowego.

  9. Wykonywanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej określonych w przepisach szczegółowych, dotyczących w szczególności:
  1) utrzymania czystości i porządku w mieście na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Współdziałanie w tym zakresie ze Strażą Miejską i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  2) utrzymania zieleni miejskiej, nadzorowania pracy firm świadczących usługi w tym zakresie, ochrony zieleni urbanizacyjnej,
  3) utrzymanie czystości dróg gminnych oraz ich zimowe utrzymanie,
  4) utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym oraz świadczenia usług związanych z pochówkami,
  5) utrzymania i prowadzenia targowiska miejskiego,
  6) funkcjonowania i eksploatacji urządzeń komunalnych.

  10. Wykonywanie na podstawie „Planu urządzenia lasu” zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej:
  1) współdziałanie ze służbami leśnymi w zakresie zadań merytorycznych wynikających z w/w Planu oraz zadań ustawowych,
  2) współpraca z organami Gminy w zakresie ustalania szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej.

  11. Współdziałanie w zakresie realizacji zadań przypisanych do stanowiska ze służbami specjalistycznymi oraz inspekcjami.

  12. Nadzór nad gminnymi  przystankami autobusowymi i uzgadnianie korzystania z przystanków przez przewoźników.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (652 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·