Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr V/33/2003 - V/36/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.  Strona: 1/4  U C H W A Ł A   Nr V/ 33 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 06 lutego 2003 roku


  w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej.


                Na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju  uchwala, co następuje:

  § 1.

  Uchwala się Plany Pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju na 2003 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

  * * *

  Załącznik do Uchwały Nr V/33/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 06 lutego 2003 roku

   

  PLAN  PRACY 
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  na rok 2003

   

  1. Styczeń 2003 r.

       1. Rozpatrzenie wniosku MZK w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

       2. Informacja o przebiegu i stanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Popowodziowa odbudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków".

  2. Luty 2003 r.

       1. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej i planu pracy Rady Miejskiej.

       2. Informacja dotycząca zakupu bloku mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku dla powodzian. 

       3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

       4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście.

  3. Marzec 2003 r.

       1. Przyjęcie budżetu miasta na rok 2003.

       2. Przyjęcie znowelizowanego STATUTU MIASTA wraz z załącznikami.

  4. Kwiecień 2003 r.

       1. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za wykonanie budżetu w 2002 roku.

       2. Aktualny stan majatku gminy w zarządzie MZK:

            - budynki komunalne

            - wspólnoty mieszkaniowej 

       3. Utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów zielonych

  5. Maj 2003 r.

       1. Kierunki promocji miasta jako strategiczna siła rozwoju Polanicy Zdroju. 

       2. Unia Europejska - przyszłość lokalnych społeczności.

       3. Analiza raportu SANEPID o stanie sanitarno-epidemiologicznym mista.

  6. Czerwiec 2003 r.

       1. Ocena przygotowań placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych oraz koordynacja ich działań w czasie wakacji. 

       2. Ocena działań Gminnej Komisji PiRPA na rzecz promocji zdrowego stylu życia.

       3. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie ustawowych świadczeń socjalnych na rzecz mieszkańców.

  7. Lipiec 2003 r.

       1. Gospodarka ściekowa miasta w tym:

            - oczyszczalnia ścieków-stan zaawansowania zadania

            - odprowadzenie ścieków przemysłowych i gospodarstw domowych do kanallizacji miejskiej

            - stan techniczny sieci przesyłowej i rozdzielczej 

       2. Ocena realizacji zadań gminy w zakresie segregacji odpadów komunalnych.

       3 Realizacja przez Burmistrza Miasta wniosków składanych przez stałe stałe komisje Rady Miejskiej oraz wniosków radnych, a także skarg mieszkańców. 

  8. Sierpień 2003 r.

       1. Ocena efektywności współdziałania Policji i Straży Miejskiej oraz realizacja podpisanego porozumienia.

       2. Ocena stanu oznakowań drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych do szkół  przed rozpoczęciem roku szkolnego.

       3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

       4. Stan i ocena przygotowań do nowego roku szkolnego 2003/2004.

  9. Wrzesień 2003 r.

       1. Podsumowanie i ocena imprez wakacyjnych i promocji miasta.

       2. Szpital Chirurgii Plastycznej jako inwestycja znacząca dla infrastruktury społecznej i technicznej miasta.

  10. Październik 2003 r.

       1. Stopień zaawansowania działań Międzygminnego Związku Celowego w zakresie tworzenia systemu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem Polanicy Zdroju. 

       2. Polityka miasta w kształtowaniu elementów środowiskowych Polanicy Zdroju jako zdrojowiska i jako uzdrowiska klimatycznego.

       3. Ocena przygotowań do sezonu zimowego.

  11. Listopad 2003 r.

       1. Ocena realizacji inwestycji miejskich.

       2. Zakres i jakość usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunalny oraz skuteczność windykacji zaległych należności w 2002 roku. 

  12. Grudzień 2003 r. 

       1. Debata budżetowa i uchwalenie budżetu na 2004 rok. 
   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

  Następna strona (2/4) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·