Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2016 roku

  21-01-2016 - Zamieszczono link do rejestru zmian na pierwsze półrocze 2016 roku >>>>
  21-01-2016 - Zamieszczono w bloku PRAWO LOKALNE podpunkt Petycje >>>>
  25-01-2016 - Zamieszczono nowy blok Certyfikat, w którym umieszczono certyfikat Przyjazny Seniorom przyznany Urzędowi Miejskiemu w Polanicy - Zdroju >>>>
  25-01-2016 - Zamieszczono w bloku Wnioski do pobrania w dziale II Referat finansowy oraz w bloku Poradnik w punkcie Referat finansowy Formularz 18/RF - WNIOSEK DO  BURMISTRZA  GMINY   POLANICA - ZDRÓJ o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2016
  21-01-2016 - Zamieszczono w bloku ORGANY w dziale Sprawozdania Burmistrza sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 grudnia 2015 r.  tutaj treść >>>>
  29-01-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały w punkcie uchwały z 2016 roku Uchwały  nr I/1/2016 - I/5/2016 >>>>
  29-01-2016 - Zamieszczono w bloku Gospodarka w dziale Budżet w punkcie Budżet na 2016 roku UCHWAŁĘ Nr I/1/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2016 r.
  w sprawie
   przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>
  UCHWAŁĘ Nr I/2/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2016 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2016
  >>>>
  Objaśnienia dochody >>>>
  Objaśnienia wydatki >>>>
  29-01-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Protokoły s sesji R.M. w punkcie Protokoły z sesji Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018 Protokół Nr XVII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29.12.2015 r.
  29-01-2016 - Zamieszczono w bloku Organy w dziale Sprawozdania-Burmistrz punkt 130. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 grudnia 2015 r.  tutaj treść 
  01-02-2016 - Zamieszczono w bloku Organy w dziale Sprawozdania-Burmistrz punkt 131. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 stycznia 2016 r.  tutaj treść 
  03-02-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od nr 2/2016 do nr 6/2016 >>>> 
  03-02-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój nr 7/2016 >>>> 
  04-02-2016 - Zamieszczono w bloku Organy w dziale Sprawozdania-Rada M. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2015 rok >>>> 
  05-02-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój nr 8/2016, nr 9/2016 i nr 10/2016 >>>> 
  29-02-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały w punkcie uchwały z 2016 roku Uchwały  nr II/6/2016 - II/12/2016 >>>>
  01-03-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od nr 11/2016 do nr 21/2016 >>>> 
  01-03-2016 - Zamieszczono w bloku Organy w dziale Sprawozdania-Burmistrz punkt 132. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 25 lutego 2016 r.  tutaj treść  

  • 02-03-2016 - Zamieszczono w bloku GOSPODARKA w dziale Informator budżetowy Wykonanie budżetu gminy za IV kw. 2015 roku >>>>

  09-03-2016 - Zamieszczono w bloku Gospodarka w dziale Budżet w punkcie Budżet na 2016 Uchwałę Nr III/59/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr I/1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica - Zdrój, zmienionej uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr II/6/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. oraz w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr I/2/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Polanica - Zdrój na rok 2016, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr II/7/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. >>>>
  10-03-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Wyniki kontroli wykaz kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną RM  >>>>
  10-03-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Wyniki kontroli punkt kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gminie Polanica - Zdrój  >>>>
   24.03.2016  - Dodano do bloku PRAWO LOKALNE działu Ochrona Środowiska
  informnację  dot. Centrum Informacji Natura 2000 >>>>
   30.03.2016 -  Zamieszczono w bloku WYBORY dział Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2016
   30.03.2016 -  Zamieszczono w bloku WYBORY w dziale Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2016 - Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wyborów uzupełniających >>>>
  31-03-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od nr 22/2016 do nr 32/2016 >>>>   
   05-04-2016 - Zamieszczono w bloku WZORY WNIOSKÓW  w dziale Wnioski do pobrania IV. DOWODY  OSOBISTE  nowy wniosek Wniosek o wydanie dowodu osobistego. (edytowalny pdf - aktualny) oraz wyszarzono nieaktualny Wniosek o wydanie dowodu osobistego. (pdf stary)
   05-04-2016 - Zamieszczono w bloku PORADNIK w dziale Sprawy Obywatelskie 3 nowe karty usług:
  1. OŚ/1  Wydanie dowodu osobistego osobie, która ukończyła 18 lat. 
  2. OŚ/2  Wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej.
  - wniosek o wydanie dowodu osobistego do pobrania >>>>
  3. OŚ/3  Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.
  15-04-2016 - Zamieszczono w bloku Organy w dziale Sprawozdania-Burmistrz punkt 133. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 13 kwietnia 2016 r.  tutaj treść
  18-04-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Protokoły z sesji R. M. protokół z II Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016 r.  tutaj treść 
  20-04-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały w punkcie uchwały z 2016 roku Uchwały  nr III/13/2016 - III/25/2016 >>>>
  28-04-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od nr 33/2016 do nr 40/2016 >>>>  
  04-05-2016 - Zamieszczono w bloku Gospodarka w dziale Informator budżetowy Wykonanie budżetu gminy za I kw. 2016 roku >>>>
  25-05-2016 - Zamieszczono w bloku WYBORY w dziale Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2016

  • Informacja o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych >>>>
  • Kandydaci na radnych >>>>
  • Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 >>>>

  20-04-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Uchwały w punkcie uchwały z 2016 roku Uchwały  nr IV/26/2016 - IV/34/2016 >>>>

  01-06-2016 - Zamieszczono w bloku GOSPODARKA w dziale Informator budżetowy

  • Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja w roku 2015 >>>>
  • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2015 roku >>>>
  • Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok >>>>

  02-06-2016 - Zamieszczono  w bloku WYBORY w dziale Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2016 Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 >>>>

  09-06-2016 - Zamieszczono  w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Ochrona środowiska -pod linkiem GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

  • Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska >>>>
  • Monitoring Środowiska - aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza w Polanicy-Zdroju >>>> air.wroclaw.pios.gov.pl

  09-06-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od nr 42/2016 do nr 49/2016 >>>>  

  09-06-2016 - Zamieszczono w bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój nr 41/2016 >>>>  

  20-06-2016 - Zamieszczono w bloku WYBORY w dziale Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2016

  • Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, przeprowadzonych w dniu 19.06.2016 r. >>>>

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-01-21 (205 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·