Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr V/37/2003 - V/41/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.  Strona: 1/5  U C H W A Ł A   Nr V/ 37 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 20 lutego 2003 roku


  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  miasta Polanica Zdrój.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.)  oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U.  Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami). Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:      
                                                                                
                                                          § 1.

  Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Wiejskiej - działki nr 11/1, 11/2 i 11/3  AM-1, obręb Piekielna Góra miasto Polanica Zdrój. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

                                                           § 2.

  Teren określony w § 1 niniejszej uchwały przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z pokojami gościnnymi związanymi z funkcją turystyczno-rekreacyjną i uzdrowiskową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
                                                        
                                                         § 3.

  Przedmiot ustaleń planu będzie określał :
  - przeznaczenie terenu wraz z wyznaczeniem linii rozgraniczających tereny  
    o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,
  - linie rozgraniczające ulice oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami
    pomocniczymi
  - zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie
    rozgraniczające tereny tej infrastruktury                                
  - lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, w tym
    również linie zabudowy i gabarytów obiektów,
  - zasady zagospodarowania terenu
  - zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,  
  - szczegółowe warunki zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb
  ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi,
  - zasady zbrojenia terenu

                                                    § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

                                                    § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

   

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/ 37 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku.

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/ 37 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku.

  Następna strona (2/5) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·