Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr VI/42/2003 - VI/46/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.  Strona: 1/2  U C H W A Ł A   Nr VI/ 42 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 25 marca 2003 roku

   

  w sprawie: budżetu gminy na rok 2003.

       Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.2,4,9 lit d pkt.10Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity) oraz art. 109, 116 ust 1 i 4, 124 i 128 ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155/98 poz. 1014 z późniejszymi zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627)   RADA   MIEJSKA w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  I. Dochody budżetu  gminy w wysokości     - 14.747.109,00 zł

       z tego:

      a) dochody z podatków i opłat     - 4.646.740,00 zł

       b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa     - 1.839.234,00 zł

      c) dochody od jednostek organizacyjnych     - 296.120,00 zł

       d) dochody z majątku gminy     - 3.931.200,00 zł

       e) pozostałe dochody własne     - 616.379,00 zł

       - w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych     - 150.000,00 zł

       f) dotacja celowa na zadania i zlecone     - 609.876,00 zł

       g) subwencja ogólna     - 4.734,00 zł

       h) rekompensata dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych     - 275.454,00 zł

       i) subwencja oświatowa     - 2.264.062,00 zł

       j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł     - 263.310,00 zł

  Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

  II. Wydatki budżetu gminy w wysokości     - 13.033.610,00 zł

  1. Wydatki bieżące stanowić będą kwotę     - 11.360.648,00 zł

  w tym:

       a) wynagrodzenia     - 3.741.702,00 zł

       b) pochodne od wynagrodzeń     - 787.085,00 zł

       c) dotacje dla jednostek organizacyjnych     - 891.830,00 zł
      (instytucji kultury i szkoły niepublicznej)

       d) dotacje dla innych jednostek organizacyjnych     - 157.700,00 zł(stowarzyszeń)

       e) wydatki związane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych     - 150.000,00 zł

       f) obsługa długu     - 429.436,00 zł

  2. Wydatki majątkowe     - 1.672.962,00 zł

  Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały

  3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, która zawiera załącznik nr 3  do niniejszej Uchwały.

  § 2.

  Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów z podziałem na wynagrodzenia zwiera załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

  § 3.

  1. Przychody i wydatki Zakładów budżetowych w następujących kwotach:

       a) przychody     - 5.401.900,00 zł

       b) wydatki     - 5.321.800,00 zł

  w tym:

       · Wynagrodzenia osobowe     - 1.988.800,00 zł

       · Dodatkowe wynagrodzenia roczne     - 172.800,00 zł

       · Pochodne od wynagrodzeń     - 430.400,00 zł

  2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na zakłady gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

  § 4.

  Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr.6 do Uchwały.

  1. Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej w wysokości     - 609.876,00 zł

  2. Wydatki związane z zadaniami wymienionymi w poz. 1 w wysokości     - 609.876,00 zł

  § 5.

  Rezerwę budżetową ogółem w wysokości     - 126.000,00 zł

  z tego:

  1. rezerwa na nieprzewidziane wydatki     - 126.000,00 zł (do wysokości 0,97 % wydatków budżetu).

  § 6.

  Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 r , który zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

  § 7.

  Ustala się plan przychodów i wydatków gminy Polanica Zdrój funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały w wysokości:

  1. Przychody     - 45.000,00 zł

  2. Wydatki     - 45.000,00 zł

  § 8.

  Wykaz dotacji dla innych jednostek organizacyjnych z budżetu gminy na rok 2003 wg załącznika nr 9, nr 10 do  niniejszej Uchwały.

  § 9.

  Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2003 wg załącznika nr 11 do niniejszej  Uchwały.

  § 10.

  Prognoza kwoty długu na 2003 rok i lata następne wg załącznika nr12 do niniejszej  Uchwały.

  § 11.

  Upoważnia się Burmistrza do:

       a) dokonywania określonych zmian w budżecie (przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oprócz dotacji dla gospodarki pozabudżetowej, dotacji na inwestycje).

  § 12.

  1. Rada Miejska ustala maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych jednorazowo przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty     - 1.500.000,00 zł

  2. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może jednorazowo samodzielnie zaciągać zobowiązania tj.     - 1.500.000,00 zł

  § 13.

  Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.713.499,00 stanowi pokrycie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu, oraz kredytu długoterminowego w rachunku bieżącym PKO BP S.A. w Polanicy Zdroju, kredytu w BISE, i BGK.

  § 14.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

  § 15.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

   

  Załączniki do niniejszej Uchwały dostepne są w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 1 na parterze.

  Następna strona (2/2) Następna strona


  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·