Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr VII/47/2003 - VII/51/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.

  U C H W A Ł A   Nr VII/ 47 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku

  wsprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  Udziela się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój absolutorium
  z tytułu wykonania budzetu miasta w roku 2002.

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 48 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku

   

   

  S T A T U T    M I A S T A

  tutaj treść >>>>

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 49 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/ 3 /2002 z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wybory Przewodniczących tych Komisji.

  Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  W wyżej cytowanej Uchwale wprowadza się nastepujące zmiany:

  1. W § 1 pkt 1 do składu Komisji d/s Budżetu Inicjatyw Gospodarczych i Handlu dopisuje się Radnego Zbigniewa Bilana.

  2. W § 1 pkt 2:

       1) do składu Komisji d/s Uzdrowiskowych, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dopisuje się Radną Magdalene Ptaszek. 

       2) ze składu Komisji d/s Uzdrowiskowych, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej skreśla się Radnego Zbigniewa Bilana

  3. W § 1 pkt 4 do składu Komisji d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej dopisuje się Radnego Józefa Szweda.

  4. W § 1 pkt 5 do składu Komisji Ładu i Porządku oraz Bezpieczeństwa Publicznego dopisuje się Radnego Mariusza Winiarza.

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 50 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku

  w sprawie: planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003.

       Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  z dnia 20 lutego 2003 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  z dn. 04 kwietnia 2003 roku,  nr  34, poz. 880 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Uchwala się plan sprzedaży nieruchomości na rok 2003, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak
     

  * * *

  Załącznik do U C H W A Ł Y   Nr VII/ 50 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku

   

  P L A N sprzedaży nieruchomości i gminnych, na rok 2003

  Lp.   POŁOŻENIE   -   NR DZIAŁKI   -   POWIERZCHNIA

  1.   ul. Słoneczna   -   94/5   -   645 m2

  2.    ul. Słoneczna   -   94/6   -   996 m2

  3.    ul. Słoneczna   -   94/7   -   983  m2

  4.    ul. Słoneczna   -   94/8   -   1056  m2

  5.    ul. Polna   -   94/9   -   1049 m2

  6.    ul. Polna   -   94/10   -   1142 m2

  7.    ul. Polna   -   94/11   -   958 m2

  8.    ul. Polna   -   94/12   -   869 m2

  9.    ul. Polna   -   94/13   -   876 m2

  10.  ul. Polna   -   94/14   -   876 m2

  11.  ul. Polna   -   94/15   -   876 m2

  12. ul. Sikorskiego   -   72/3   -   9043 m2

  13. ul. Łąkowa 12/1   -   260/3, 514/3   -   25 % z 978 m2

  14. ul. Bystrzycka   -   128/1   -   1332 m2  

  15. ul. Kilińskiego   -   573   -   1,2124 ha

  16. ul. Chrobrego   -   271/4   -   1550 m2          

  17. ul. Chrobrego   -   271/5   -   1800 m2

  18. ul. Chrobrego   -   271/6   -   1870 m2

  19. ul. Gałczyńskiego   -   105/1   -   1007 m2

  20. ul. Mickiewicza   -   145/6   -   5646 m2

  21. ul. Mickiewicza   -   145/5   -   3082 m2

  22. ul. Zdrojowa   -   145/4   -   3359 m2

  23. ul. Zdrojowa   -   145/3   -   5665 m2

  24. ul. Zdrojowa   -   145/9   -   3283 m2

  25. ul. Zdrojowa   -   145/10   -   3418 m2

  26. ul. Mickiewicza   -   145/11   -   4051 m2

  27. ul. Mickiewicza   -   145/12   -   3785 m2

  28. ul. Wiejska   -   2   -   3609 m2

  29. ul. Wiejska   -   7/3   -   1,5891 ha

  30. ul. Wiejska   -   16   -   2149 m2

  31. ul. Wojska Polskiego   -   26   -   6761 m2

  32. ul. Wojska Polskiego   -   29   -   9901 m2

  33. ul. Wojska Polskiego   -   31   -   251 m2

  34. ul. Wojska Polskiego   -   32   -   8074 m2

  35. ul. Wojska Polskiego   -   36   -   1515 m2

  36. ul. Tuwima   -   173/3   -   1,8717 ha

  37. ul. Kasprowicza   -   339   -   2749 m2

  38. ul. Zdrojowa   -   115/6   -   3,0358 ha

  39. ul. Zdrojowa   -   23   -   3945 m2

  40. ul. Zdrojowa   -   24   -   8893 m2

  41. ul. Żeromskiego   -   110   -   6755 m2

  Sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym (tzw. dosprzedaż do posesji)

  42. ul. Owcza   -   299/1   -   42 m2

  43. ul. Owcza   -   299/2   -   3 m2

  44. ul. Hutnicza   -   383/5   -   81 m2

  45. ul. Hutnicza   -   383/6   -   32 m2

  46. ul. Łąkowa   -   252/8   -   432 m2

  47. ul. Aleja Róż   -   416/12   -   196 m2

  48. ul. Aleja Róż   -   416/13   -   238 m2

  49. ul. Aleja Róż   -   416/14   -   164 m2

  50. ul. Aleja Róż   -   416/15   -   129 m2

  51. ul. Aleja Róż   -   416/16   -   116 m2

  52. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

  53. Sprzedaż lokali użytkowych:

       - ul. Bystrzycka  23 ( odzieżowy " Regina ")

       - ul. Zdrojowa 21a ( bar kawowy )

       - ul. Zdrojowa 7 ( bar " Jubilat " )

       - ul. Parkowa 9 ( restauracja " Kolorowa " ,  zakład fryzjerski )

       - ul. Zdrojowa 40 ( sklep spożywczy, bar )
   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 51 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003 - częściowe rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
  o finansach publicznych (DZ. U. Nr 155/98 poz. 1014 z późn. zm.)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje

  § 1.

  Zmniejszyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   - 59.370,00 zł


  W dziale 758  - Różne rozliczenia   - 59.370,00 zł
  Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe   - 59.370,00 zł
  § 4810  - Rezerwy   - 59.370,00 zł

  § 2.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   - 59.370,00 zł

  W dziale 801  - Oświata i wychowanie   - 29.770,00 zł
  Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe   - 29.770,00 zł
  § 2540  - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Szkoły    lub     innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej   - 29.770,00 zł

  Rozdz. 80110 - Gimnazja   - 29.600,00 zł
  § 2540  - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Szkoły    lub     innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej   - 29.600,00 zł

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-27 (1278 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·