Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr VIII/52/2003-VIII/54/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.

  U C H W A Ł A   Nr VIII/ 52 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 09 maja 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
  o finansach publicznych (DZ. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148)
  RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   - 36.500,00 zł

  W dziale 900   -   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   -   36.500,00 zł

  Rozdz. 90002   -   Gospodarka odpadami   -   36.500,00 zł

  § 626   -   Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  sektora finansów publicznych   -   36.500,00 zł

  § 2.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   -   36.500,00 zł

  W dziale 900   -   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   -   36.500,00 zł

  Rozdz. 90002   -   Gospodarka odpadami   -   36.500 zł
  § 6050   -   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   -   36.500,00 zł

   § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr VIII/ 53 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 09 maja 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DZ. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) RADA MIEJSKA W POLANICY ZDROJU uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   -   72.100,00 zł

  W dziale 600   -   Transport i łączność   -   35.600,00 zł

  Rozdz. 60016   -   Drogi publiczne i gminne   -   35.600,00 zł

  § 6050   -   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   -   35.600zł

  W dziale 900   -   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   -   36.500,00 zł

  Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami   -   36.500,00 zł

  § 6050  - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   -   36.500,00 zł

  § 2.

  Źródłem pokrycia  uchwalonego deficytu budżetowego w wysokości 72.100,00 zł jest przyznana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dwa zadania inwestycyjne pod nazwą:

  - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orkana, ul. Staffa
  i ul. Stachury w Polanicy Zdroju

  - Budowa obiektu odzysku surowców wtórnych

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr VIII/ 54 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 09 maja 2003 roku

   

  w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/ 50 /2003 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

       Na podstawie § 11 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr V/ 36 / 2003 z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 04 kwietnia 2003 roku Nr 34 poz. 880) w związku z art 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:   

  § 1.

  W Uchwale Rady miejskiej w Polanicy Zdroju Nr VII/ 50 /2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003 - w pozycji 53 załącznika do Uchwały dopisuje się:

       - ul. Zdrojowa 13 (biuro PHU POL - KART)

  § 2.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-27 (1029 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·