Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr III/15-27/2017
  marzec
  III


  UCHWAŁA Nr III/15/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica - Zdrój >>>>     


  UCHWAŁA Nr III/16/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 >>>>


  UCHWAŁA Nr III/17/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego >>>>


  UCHWAŁA Nr III/18/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  zmieniająca uchwałę nr II/10/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania >>>>         


  UCHWAŁA Nr III/19/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016 >>>>              


  UCHWAŁA Nr III/20/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 >>>>


  UCHWAŁA Nr III/21/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej >>>>


  UCHWAŁA Nr III/22/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 1 roku, 3 lat >>>>         


  UCHWAŁA Nr III/23/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanica – Zdrój na lata 2017 – 2023 >>>>              


  UCHWAŁA Nr III/24/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr III/25/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie uzupełnienia sposobu wykorzystania działki nr 398/6 (AM-10), obręb Stary Zdrój, będącej przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 24 listopada 1997 r. zawartej pomiędzy Gminą Polanica-Zdrój a Państwem Marią i Wojciechem Zaczyk >>>>


  UCHWAŁA Nr III/26/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
  w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Jana Kasprowicza w Polanicy-Zdroju
  >>>>      

  Sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego stwierdzająca podjęcie uchwały z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkującym stwierdzeniem jej nieważności >>>>   


  UCHWAŁA Nr III/27/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Mikołaja Reja w Polanicy–Zdroju >>>>              

  Sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego stwierdzająca podjęcie uchwały z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkującym stwierdzeniem jej nieważności >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-04-14 (230 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·