Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zał. Nr 1 - Nr 3 do Uchw. Nr V/32/2003


  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 06 lutego 2003 roku

   

  PLAN  PRACY  KOMISJI  REWIZYJNEJ 
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  na rok 2003

   

  1. Grudzień 2002 r. - Analiza planu pracy na rok 2002 i sprawozdania z jego realizacji. Opracowanie projektu planu przcy Komisji na rok 2003.

  2. Styczeń 2003 r. - Gospodarka finansowa gminy w zakresie zasadności wydatkowania środków finansowych na usługi hotelarskie i gastronomiczne w latach 2001-2002.

  3.Styczeń 2003 r. - Miejskie Cuntrum Kultury w zakresie realizacji i finansowania zadań zleconych przez Zarząd Gminy w roku 2002.

  4. Luty 2003 r. - Sposób i celowość wydatkowania dotacji miasta na funkcjonowanie klubów sportowych w Polanicy Zdroju za lata 2001-2002.

  5. Marzec 2003 r. - Ocena wykonania budżetu i realizacji polityki finasowej miasta za rok 2002. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

  6. Kwiecień 2003 r. - Realizacja przez Burmistrza wniosków składanych przez komisje stałe Rady Miejskiej oraz wniosków radnych, a także skarg mieszkańców miasta.

  7. Czerwiec 2003 r. - Celowość i zasadność finansowania świadczeń społecznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2001-2002.

  8. Wrzesień 2003 r. - Przetargi na inwestycje miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania dumpingu w latach 2001-2002.

  9. Wrzesień 2003 r. - Przestrzeganie zasad procedury przetargowej przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych za lata 2001-2002.

  10. Październik 2003 r. - Zakres i jakość usług świadczonych przez miejski Zakład Komunalny oraz skuteczność windykacji zaległych należności w roku 2002.

  11. Grudzień 2003 r. - Realizacja przez Burmistrza wniosków składanych przez komisje stałe Rady Miejskiej oraz wniosków radnych, a także skarg mieszkańców miasta. 


   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 06 lutego 2003 roku

   

  PLAN  PRACY  KOMISJI  ds  BUDŻETU,  INICJATYW  GOSPODARCZYCH,  HANDLU  I  USŁUG
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  na rok 2003

   

  1. Styczeń 2003 r.

       1. Spotkanie z Dyr. MZK - omówienie aktualnych problemów zakładu. Dyskusja na temat taryf za wodę i ścieki.

       2. Sprawy bieżące. 

  2. Luty 2003 r.

       1. Stan majątku gminy - możliwość pozyskania środków finansowych.

       2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2003.

       3. Sprawy bieżące. 

  3. Marzec 2003 r.

       1. Ocena wykonania budzetu za rok 2002.

       2. Stan majątku gminy - możliwości pozyskania środków finansowych.

       3. Unia Europejska - mozliwości dostępu do finansowania inwestycji oraz projektów społeczno - edukacyjnych i kultularnych - dyskusja w aspekcie referendum akcesyjnego.

       4. Sprawy bieżące.

  4. Kwiecień 2003 r.

       1. Spotkanie z PIG oraz nie zrzeszonymi podmiotami gospodarczymi. Dyskusja na temat:

       - kierunki rozwoju miasta

       - obszary współpracy gminy z przedsiębiorcami

       - dostosowanie działań samorządu do warunków działania sektora prywatnego.

       2. Wypracowanie spójnej metody informowania społeczności o działaniach Rady Miejskiej i UM.

       3. Sprawy bieżące. 

  5. Maj 2003 r.

       1. Promocja Polanicy jako strategiczna siła rozwoju miasta - spotkanie z Radą Promocji Miasta:

       - wypracowanie zintegrowanej strategii promowania Polanicy

       - jednolity wizerunek miasta  jako podstawa działań promocyjnych

       - skuteczny dobór działań promocyjnych i poprawa ich efektów

       2. Sprawy bieżące. 

  6. Czerwiec 2003 r.

       1. Omówienie i zaopiniownie wieloletniego planu inwestycyjnego MZK.

       2. Restrukturyzacja MZK w aspekcie racjonalizacji i podniesienia efektywności wydatków publicznych a możliwości organizacyjne jednostki - dyskusja.

       3. Sprawy bieżące.

  7. Lipiec 2003 r.

       1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. Monitorowanie wydatków budżetowych z punktu widzenia zależności w czasie między poziomem wydatkowania a stopniem realizacji zadań.

       2. Sprawy bieżące.

  8. Sierpień 2003 r.

       1. Integracja działań placówek kulturalnych - spotkanie z Dyrektorami MCK i Miejskiej Biblioteki Publicznej:

       - harmonizacja i koordynacja funkcji organizacji

       - racjonalizacja alokacji środków finansowych na podstawie rzeczywistych planów działania.

       - dostosowanie planu imprez do spójnego wizerunku miasta

       2. Sprawy bieżące.

  9. Wrzesień 2003 r.

       1. Funkcjonowanie placówek oświatowych i wychowawczych w mieście - poszukiwanie rozwiązań zmierzających do bardziej efektywnej alokacji środków finansowych - spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli.

       2. Sprawy bieżące

  10. Październik 2003 r.

       1. Propozycje do projektu budżetu na rok 2004.

       2. Weryfikacja zgodności założeń polityki budżetowej miasta z celami strategii rozwoju i programu gospodarczego.

       3. Udział społeczności lokalnej w określeniu celów i ocenie polityki budżetowej.

       4. Sprawy bieżące. 

  11. Listopad 2003 r.

       1. Omówienie bieżącego zaawansowania kontynuowanych inwestycji. Inwestycje planowane - ocena możliwości realizacji.

       2. Problem bezrobocia - możliwości pozyskiwania nowych miejsc pracy. Potrzeby socjalne - kolizja racji społecznych i ekonomicznych.

       3. Sprawy bieżące.

  12. Grudzień 2003 r. 

       1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2004 jako źródła do podejmowania obiektywnych decyzji finansowych.

       2. Sprawy bieżące. 
   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 06 lutego 2003 roku

   

  PLAN  PRACY  KOMISJI  ds  UZDROWISKOWYCH,  OCHRONY  ŚRODOWISKA,  ZDROWIA  I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  na rok 2003

   

  1. Styczeń 2003 r.

       1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji.

  2. Luty 2003 r.

       1. Stan bezrobocia w mieście:

            - wpływ bezrobocia na status materialny mieszkańców miasta

            - możliwości zwalczania i zapobiegania bezrobociu

  3. Marzec 2003 r.

       1. Wizja lokalna w obiekcie nowego szpitala :

            - stan zaawansowania robót

            - ocena gotowości do otwarcia obiektu 

  4. Kwiecień 2003 r.

       1. Spotkanie z przedstawicielami placówek Nipublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i ZUK S.A.

            - omówienie spraw zwiazanych ze swiadczeniem usług medycznych na rzecz mieszkańców gminy

       2. analiza Raportu Sanepidu o stanie sanitarno-epidemiologicznym miasta w roku 2002. 

  5. Maj 2003 r.

       1. Ocena działań Gminnej Komisji PiRPA na rzecz promocji zdrowego stylu życia.

  6. Czerwiec 2003 r.

       1. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w zakrsie ustawowych świadczeń socjalnych na rzecz mieszkańców gminy. 

  7. Lipiec - Sierpień 2003 r.

       1. Ocena realizacji zadan gminy dotyczących segregacji odpadów komunalnych.

       2. Stopień zaawansowania działań Międzygminnego Związku Celowego w zakresie tworzenia systemu gospodarki odpadami w powiecie kłodzkim.

  9. Wrzesień 2003 r.

       1. Wizytacja Komisji w placówkach oświatowych pod kątem:

            - świadczenia opieki medycznej i stomatologicznej dzieciom i młodzieży

            - działania szkół w zakresie korygowania wad postawy

            - sytuacja uczniów niepełnosprawnych w placówkach oświatowych.

  10. Październik 2003 r.

       1. Polityka miasta w kształtowaniu elementów środowiskowych Polanicy, jako zdrowiska i jako uzdrowiska klimatycznego.

            - ogólna koncepcja balneologiczna uzdrowiska 

  11. Listopad 2003 r.

       1. Praca nad projektem budżetu w zakresie:

            - ochrony środowiska

            - zdrowia

            - opieki społecznej

  12. Grudzień 2003 r. 

       1. Ocena działalności Komosji w roku 2003. Opracowanie planu pracy na rok 2004.
   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

   


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-04 (261 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·