Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Wymiana kotłów - dotacja

  Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018


  Zachęcamy mieszkańców Polanicy - Zdroju
  do likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w roku 2017 i  2018

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił w dniu 28.04.2017 r. nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – dalej „Program”, dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).

  Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

  1. Beneficjenci końcowi programu:
  • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego „Programu”,
  • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),
  • w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,
  • w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy,
  • dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich „Programem”, składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie (obowiązuje zasada: jedna nieruchomość - jedno zgłoszenie).

  2. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

  • Kotły gazowe;
  • Kotły na olej lekki opałowy;
  • Piece zasilane prądem elektrycznym;
  • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - wilgotność  biomasy poniżej 20%;
  • Włączenie do sieci cieplnych;
  • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

  3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

  a) Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w  dniu 30 września 2018 r. - termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Miasto w celu prawidłowej realizacji zadania.

  b) Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą wyłącznie koszty poniesione w okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d).

  c) Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

  d) Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:
  • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
  • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
  • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
  • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,
  • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
  • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających    w ciepło budynki wielorodzinne,
  • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
  • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
  • zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
  • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
  • koszt wykonanych opinii kominiarskich,
  • koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.
  e) Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe,

  f) Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:
  • koszt nadzoru nad realizacją,
  • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
  • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.
  4. Informacje dodatkowe:

  a) Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.

  b) Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

  c) Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

  d) Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;

  e) W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
  • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
  • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
  • pieców objętych ochroną konserwatorską.
  W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

  5. Forma i intensywność wsparcia finansowego

  Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Polanicy - Zdroju, w maksymalnej wysokości do:
  • dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
  • dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
  • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.

  W związku z powyższym Gmina Polanica - Zdrój prosi wszystkich zainteresowanych chcących zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Polanicy - Zdroju w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.

  DEKLARACJĘ należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju: ul. Dąbrowskiego 3, pokój 25, w sekretariacie, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica - Zdrój.

  Deklaracja służy pozyskaniu informacji o potrzebach mieszkańców gminy i nie oznacza przyznania dotacji.

  DEKLARACJA do pobrania .pdf >>>>

  DEKLARACJA do pobrania .doc >>>>

  Informacja >>>>

  Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanica - Zdrój w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” >>>>

  Uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Wojeództwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw >>>>

  Informacja o realizacji programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – Gmina Polanica - Zdrój - etap I”

  Informacja o realizacji programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – Gmina Polanica - Zdrój - etap II”

  Informacja o realizacji programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – Gmina Polanica - Zdrój - etap III”


  Informacji udziela:
  Przemysław Leś - inspektor ds. unijnych
  tel. 74 8680630
  e-mail: p.les@polanica.pl   
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-05-31 (1995 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·