Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zał. Nr 4 - Nr 6 do Uchw. Nr V/32/2003


  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 06 lutego 2003 roku

   

  PLAN  PRACY  KOMISJI  ds  KULTURY,  OŚWIATY,  SPORTU  I  TURYSTYKI
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  na rok 2003

   

  1. Styczeń 2003 r.

       1. Zaopiniowanie imprez kulturalnych i sportowych na rok 2003.

       2. Koordynacja działań szkół, świetlic, MCK, i Biblioteki Miejskiej celem sprawnego zorganizowania ferii zimowych w mieście.

  2. Luty 2003 r.

       1. Spotkanie z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się turystyką celem opracowania wspólnego planu promocji miasta.

       2. Przygotowanie strategii tworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Polanica Zdrój.

       3. Sprawy wniesione do Komisji. 

  3. Marzec 2003 r.

       1. Analiza umów z miastami partnerskimi.

            a) współpraca kulturalna i wymiana młodzieży.

            b) inne formy współpracy

       2. Oznakowanie tras turystycznych.

  4. Kwiecień 2003 r.

       1. Koordynacja działań placówek oswiatowych i kulturalnych związanych z uroczystymi obchodami dnia 3-go maja.

       2. Opracowanie planu propagowania Unii Europejskiej w mieście.

       3. Sprawy wniesione do Komisji.  

  5. Maj 2003 r.

       1. Organizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka w mieście.

       2. Ocena działalności klubów i towarzystw sportowych dotowanych przez Urząd Miasta pod kątem wływu tych klubów na aktywny udział młodzieży w sporcie.

       3. Dni Polanicy.

       4. Sprawy wniesione do Komisji. 

  6. Czerwiec 2003 r.

       1. Ocena promocji miasta prze dsezonem letnim.

       2. Zaopiniowanie planu imprez przygotowanych na okres wakacji.

       3. Korelacja działań poszczególnych placówek dotyczących organizacji wakacji dla dzieci i młodziży w mieście.

       4. Spotkanie z uczniami wyróżniającymi się w nauce.

       5. Sprawy wniesione do Komisji.

  7. Lipiec 2003 r.

       1. Międzynarodowy Festiwal Szachowy i. A. Rubinsteina oraz imprezy toważyszące-ocena poziomu przygotowań.

       2. Sprawy wniesione do Komisji.

  8. Sierpień 2003 r.

       1. Organizacja akcji "Sprzątajmy Ziemię".

       2. Sprawy wniesione do Komisji.

  9. Wrzesień 2003 r.

       1. Podsumowanie i ocena imprez wakacyjnych i promocji miasta.

       2. Sprawy wniesione do Komisji.

  10. Październik 2003 r.

       1. Organizacja Święta Niepodległości w mieście.

       2. Podsumowanie działalności klubów i towarzystw sportowych.

       3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Koordynacja działań.

       4. Sprawy wniesione do Komisji. 

  11. Listopad 2003 r.

       1. Akcja Mikołajkowa.

       2. Podsumowanie wydatków MCK, analiza budżetu pod kątem planu budżetowego na rok 2004.

       3. Sprawy wniesione do Komisji.

  12. Grudzień 2003 r. 

       1. Analiza budżetów szkół, przedszkoli i Biblioteki Miejskiej pod kątem tworzenia budżetu na rok 2004.

       2. Sprawy wniesione do Komisji.
   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak

   


  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/32/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 06 lutego 2003 roku

   

  PLAN  PRACY  KOMISJI  ds  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  ORAZ  SPRAW  SOCJALNYCH  I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  na rok 2003

   

   

  1. Grudzień 2002 r.

       1. Analiza projektu budżetu na rok 2003 w zakresie zadań Komisji.

  2. Styczeń 2003 r.

       1. Rozpatrzenie wniosku MZK w sprawie taryfy za wodę i ścieki na rok 2003 

  3. Luty 2003 r.

       1. Stopień realizacji dotychczasowych list mieszkaniowych weryfikacja. Sprawy z zakresu gospodarki liklami mieszkalnymi i socjalnymi. 

  4. Marzec 2003 r.

       1. Aktualny stan majatku gminy w zarządzie MZK - budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe. 

  5. Kwiecień 2003 r.

       1. Stan budynków i nieruchomości po powodzi w 1998 roku:

            - budynki komunalne

            - budynki użyteczności publicznej

            - infrastruktura komunalna (sieci) stan zabezpieczenia miasta przed powodzią

  6. Kwiecień 2003 r.

       1. Inwestycje na terenie miasta.

            - analiza programu działań inwestycyjnych realizowanych i planowanych na podstawie istniejących planów Urzędu, w tym budownictwo komunalne, infrastruktura komunalna, pod budownictwo indywidualne oraz propozycje do programu na lata 2003-2006.

              

  7. Maj 2003 r.

       1. Istniejące plany zagospodarowania miasta:

            - obszary strategiczne w mieście

            - gospodarka nieruchomościami komunalnymi z uwzględnieniem realizacji zadań w zakresie infrastruktury 

  8. Czerwiec 2003 r.

       1. Gospodarka ściekowa miasta.

            - oczyszcalnia ścieków - stan zaawansowania zadania w/g planów realizacyjnych

            - odprowadzenieścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej

            - sieć przesyłowa i rozdzielcza na terenie miasta.

  9. Wrzesień 2003 r.

       1. Propozycje zmian granic administracyjnych miasta Polanica Zdrój:

            - propozycje gruntów zamiennych dla gmin ościennych 

  10. Październik 2003 r.

       1.  Stan zaawansowania budowy Szpitala jako inwestycji znaczącej dla infrastruktury społecznej i technicznej miasta.

  11. Listopad 2003 r.

       1. Realizacja planów zagospodarowania i gospodarka terenami - oddziaływanie inwestycji na środowisko.

  12. Grudzień 2003 r. 

       1. Gospodarka leśna: stan urządzania lasów pod względem walorów krajobrazowych tras rowerowych, szlaków turystycznych, ect.

  13. Grudzień 2003 r. 

       1. Gospodarka odpadami w świetle działań Międzygminnego Związku.

  14. Grudzień 2003 r. 

       1. Analiza projektu budżetu na rok 2004.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/32/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 06 lutego 2003 roku

   

  PLAN  PRACY  KOMISJI  ds  BEZPIECZEŃSTWA  I  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  na rok 2003

   

  1. Grudzień 2002 r.

       1. Określenie zakresu działania Komisji.

       2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2003.

       3. Zaopiniowanie projektu budżetu ze szczególnym uwzględnieniem dzialów dotyczących zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

  2. Styczeń 2003 r.

       1.  Informacja na temat zimowego utrzymania dróg i chodników.

       2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w 2002 roku.

       3. Omówienie Programu na rok 2003.

  3. Luty 2003 r.

       1. Analiza bezpieczeństwa w mieście za rok 2002.

       2. Sprawozdanie realizacji zadań Straży Miejskiej w 2002 roku.

       3. Wytyczenie kierunków przeciwdziałania nasilającym się zagrożenoim społecznym.

      4. Opracowanie modelu współdziałania Policji i Straży Miejskiej. 

  4. Marzec 2003 r.

       1. Zapoznanie się z problemamia słuzby przeciwpożarowej.

       2. Informacja na temat sprzętu i wyposażenia jednostki OSP.

       3. Ocena działalności profilaktycznej i określenie faktycznych potrzeb OSP.

  5. Kwiecień 2003 r.

       1. Kontrola stanu nawierzchni dróg, ich oznakowania i oświetlenia.

       2. Ocena rozwiazań komunikacyjnych.

       3. Ocena polityki inwestycyji drogowych na podstawie zgłoszonych wniosków pokontrolnych, uwag i postulatów mieszkańców.  

  6. Maj 2003 r.

       1. Propagowanie zasad postępowania mieszkańców zwiększających ich bezpieczeństwo z wykorzystaniem lokalnej prasy i TV kablowej.

       2. Rozważenie możliwości powołania Stowarzyszenia "Bezpieczne Miasto".

  7. Czerwiec 2003 r.

       1. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

       2. Opracowanie lokalnej strategii minimalizującej skutki katastrof żywiołowych i ekologicznych.

  8. Lipiec 2003 r.

       1. Ocena efektywności współdziałania Policji i Straży Miejskiej wg analizy Komendanta miejscowego Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej. 

  9. Sierpień 2003 r.

       1. Ocena stanu oznakowań drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych do szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego.

       2. Ocena przygotowania do działań "Bezpieczna droga do szkoły".

  10. Wrzesień 2003 r.

       1. Ocena realizacji programów "Radość bez alkocholu, wakacje bez ryzyka"

  11. Październik 2003 r.

       1. Propozycje inwestycji drogowych w 2004 roku na bazie postulatów mieszkańców oraz uwag i wniosków pokontrolnych Policji, Straży Miejskiej i wniosków Komisji.

  12. Listopad 2003 r.

       1. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2004.

  13. Grudzień 2003 r. 

       1. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2003 roku.

       2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok.
   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-04 (277 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·