Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zał. do Uchwały Nr V/38/2003


  Załącznik do Uchwały Nr V/38/2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 20 lutego 2003 roku

   

  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  W POLANICY ZDROJU NA 2003 ROK

   

  Wstęp

  Podstawowym aktem prawnym, regulującym sferę rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 z późniejszymi nowelizacjami i Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005, opracowany przez PARPA i przyjęty przez Radę Ministrów dnia 26 września 2000 roku.

   Problemy alkoholowe są między innymi konsekwencją uzależnienia, które doprowadza do destrukcji życia alkoholika i jego rodziny.
  Uzależnienie od alkoholu-alkoholizm-to choroba polegająca na utracie kontroli nad spożywaniem alkoholu, zmianie tolerancji na alkohol, występowaniu "przymusu picia", obecności objawów abstynencyjnych i podporządkowaniu całego swojego życia alkoholowi. Straty z powodu picia alkoholu dotyczą również osób nie uzależnionych, szczególnie dzieci i młodzieży.

  Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi "prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin". Ustawa wymienia 5 szczegółowych zadań, których realizacja  prowadzona jest w "postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy".

  Gminny program realizowany jest przy współudziale wszystkich osób, instytucji rządowych i samorządowych, w tym Policji, Straży Miejskiej, Sądów, oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i rekreacją, również z kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

  I.   DIAGNOZA - stan problemów alkoholowych i zakres zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta.

   a) ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta:

  -łącznie 26 punktów handlowych sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu i powyżej 4,5% alkoholu,*

  -łącznie 48 punktów gastronomicznych sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu i powyżej 4,5% alkoholu,*

  *stan na XII/2002r

  Zgodnie z uchwałą  Nr.XLII/236/2001 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26.07.2001 roku dla miasta-Polanica Zdrój ustalono 85 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:

  -poza miejscem sprzedaży (sprzedaż handlowa)-25 punktów

  -w miejscu sprzedaży (sprzedaż  gastronomiczna)-60 punktów

   b) dane z Ośrodka Pomocy Społecznej o ilości rodzin objętych pomocą społeczną z powodu wystąpienia zjawiska  alkoholizmu i przemocy w rodzinie:

  · wg danych sprawozdawczych-39 rodzin*

  · w ramach programu "Bezpieczeństwo w rodzinie" nie założono 

   "Niebieskiej Karty-Pomoc Społeczna" (w 2001r założono 4 "NK")*

  *stan na XII/2002r

   c) dane uzyskane od pedagogów szkolnych o ilości dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w Polanicy Zdroju (polanickie dzieci):

  · wg uzyskanych danych ustalono 168 dzieci* (w 2001r-146 dzieci)

  *stan na XII/2002r

   d) dane uzyskane ze Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych o ilości dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą terapeutyczną i opiekuńczo-wychowawczą:

  · łączna liczba uczestników trzech Świetlic wynosi 71 dzieci* (37 dzieci w 2000r, 62 dzieci  w 2001r,)

  *stan na XII/2002r

  e) przypadki naruszenia porządku publicznego pod wpływem alkoholu:

  · wg danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju w 2002r.  21 osób zatrzymano do wytrzeźwienia (10 osób w wyniku awantur domowych i 11 osób w wyniku awantur w miejscu publicznym),  ujawniono 33 nietrzeźwych kierowców (największy promil-3,07), założono 13 "Niebieskich Kart" (wszczęto 2 postanowienia karne).


  Łącznie przeprowadzono 329 interwencji podłożem których był alkohol*.

  *stan na XI/2002r

  · wg  danych uzyskanych ze Straży Miejskiej w Polanicy Zdroju w 2002r.   47 osób pouczono o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 9 osób w stanie nietrzeźwym odwieziono do domu, 24 osoby  nietrzeźwe przekazano Policji.


  Łącznie podjęto 80 interwencji w stosunku do osób naruszających ustawę*

  *stan na XI/2002r

   f) dane z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień, Punktu "Niebieskiej Linii":

  LICZBA KLIENTÓW PUNKTU, KTÓRYM UDZIELONO KONSULTACJI W  POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

  1. Uzależnieni od alkoholu   - 83 (Psychiatra)   - 23 (Psycholog )   - 148  (Instruktor terapii uzależnień).

   2. Dorośli członkowie rodziny alkoholika   - 87 (Psych.)   - 58 (Ps-log)   - 12 (ITU) (w tym współuzależnieni).

  3. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym   - 0 (Psych.)   - 1  (Ps-log)   - 1 (ITU).

  4. Ofiary przemocy w rodzinie   - 0 (Psych.)   - 3 (Ps-log)   -  6 (ITU).

  5. Sprawcy przemocy w rodzinie   - 0 (Psych.)   - 0 (Ps-log)   - 0 (ITU).

  · wg danych łącznie odnotowano 421 wizyt* (388 w 2001r)

  *stan na XII/2002 r.

   g) dane z Punktu "Pomarańczowej  i Niebieskiej Linii":

  · wg danych udzielono ok. 500 porad telefonicznych, przeprowadzono 67 spotkań indywidualnych

  *stan na XII/2002r

  h) dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  · w 2002r do GKRPA wpłynęły 24 wnioski o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych i podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny + 4 wnioski  do załatwienia z 2001 roku. Najczęściej wnioskodawcą osoby uzależnionej była najbliższa rodzina (10 wniosków), policja (10 wniosków), kurator (7 wniosków) i pedagog (1 wniosek).

  W wyniku podjętych czynności:

  -20 osób skierowano na badanie do biegłego  w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. W wyniku stwierdzenia przez biegłego ZESPOŁU ZALEŻNOŚCI ALKOHOLOWEJ,  9 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Kłodzku o zobowiązanie osoby do poddania się leczeniu odwykowemu w systemie stacjonarnym, 5 wniosków skierowano do Poradni Odwykowej w Kłodzku o zobowiązanie osoby do poddania się leczeniu niestacjonarnemu,  6 osób nie zgłosiło się na badanie i aktualnie wystąpiono o przymusowe doprowadzenie do biegłego.

  - w 1 przypadku zastosowano obserwację i czynny udział osoby w programie edukacyjnym dotyczącym choroby alkoholowej w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym

  -5 osób dobrowolnie zobowiązało się do podjęcia leczenia stacjonarnego

  -16 osób poddało się dobrowolnemu  leczeniu przeciwalkoholowemu (wszywki).

   i) prezentacja materiału badawczego na temat skali problemu  przemocy występującego wśród dzieci i młodzieży polanickich szkół (wycinek z analizy).

  Obserwacje prowadzone w środowisku szkolnym i pozaszkolnym utwierdzają nas w przekonaniu, że problem występowania i stosowania przemocy wśród dzieci i młodzieży  wzrasta.
  Wśród młodzieży polanickich szkół podstawowych i gimnazjum dwukrotnie przeprowadzono badania ankietowe (I badanie przeprowadzono w kwietniu 2001r, następne powtórzone zostały w kwietniu i maju 2002r). Miały one na celu zbadanie problemu stosowania przemocy wśród uczniów i występowania tego zjawiska w najbliższym otoczeniu.
  Analiza porównawcza danych zawartych w ankietach z roku 2001 i 2002 wykazuje, że akty przemocy wzrastają; dotyczy to przemocy w domach rodzinnych, przemocy ze strony osób obcych a najbardziej przemocy stosowanej wśród rówieśników. Należy stwierdzić, że w 2002 roku o 10% wzrosła liczba młodzieży, która odrzuca przemoc jako sposób rozwiązania konfliktów w swoich środowiskach. Uzyskane dane są alarmującym sygnałem dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, instytucji, którym nieobojętne jest dobro dziecka. Konieczne są dalsze intensywne działania profilaktyczno-wychowawcze prowadzone w szkołach dla uczniów i ich rodziców a także kontynuacja badań w 2003r.
  Szczegółowe opracowanie analizy przeprowadzonych badań posiada   Pełnomocnik ds. PiRPA.

   

  II. GŁÓWNE ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK

  Podstawowym celem Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:

  1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.

  2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.

  3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

  W ramach gminnego programu realizowana będzie:

  A. Profilaktyka I - rzędowa - są to działania mające na celu promocję zdrowia i przedłużenia życia człowieka z jednej strony, a z drugiej - zapobieganie pojawieniu się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu.
  Szczególnie istotna jest wczesna profilaktyka mająca na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

  B. Profilaktyka II - rzędowa - ma na celu ujawnienia osób o najwyższym ryzyku uzależnienia od alkoholu oraz udzielenie tym osobom pomocy w redukcji ryzyka, a więc zapobieganie używaniu zależnemu.

  C. Profilaktyka III - rzędowa - zawiera elementy leczniczo-rehabilitacyjne i rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu uzależnienia alkoholowego.
  Ma na celu przeciwdziałanie pogłębienia się procesu chorobowego oraz umożliwienia osobie leczącej się prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

  Główne kierunki działań wyznaczonych w ramach Gminnego Programu dotyczą następujących zadań:

  I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  Zadanie to ma na celu przeciwdziałanie pogłębiania się procesu choroby alkoholowej  oraz umożliwienie osobie leczącej się powrotu do zdrowego społeczeństwa.
  Realizacja tego zadania wymaga zapewnienia każdej osobie uzależnionej i współuzależnionej od alkoholu bezpłatnego skorzystania z placówek zajmujących się diagnozą i terapią  problemów uzależnienia i współuzależnienia.

  W tym celu zakłada się:

  1) Finansowanie Poradni Odwykowej w Kłodzku zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 23 lutego 2001r pomiędzy SPZOZ-Kłodzko a Gminą Miejską-Kłodzko, Gminą Wiejską-Kłodzko i Gminą Miejską-Polanica Zdrój.
  Udział miasta-Poalnica Zdrój stanowi 13% partycypacja  w kosztach:

  a) zadań wykraczających poza kontrakt z Kasami Chorych (program ponadpodstawowy)

  b) dofinansowania kosztów szkoleń specjalistycznych dla pracowników lecznictwa odwykowego

  c) doposażenia placówki lecznictwa odwykowego w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

  2) Prowadzenie profesjonalnej pomocy terapeutycznej, psychologicznej, psychiatrycznej, socjalno-prawnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz poradnictwa i konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds Uzależnień mieszczącym się  w NZOZ przy ul. Warszawskiej. Pomocy udzielają zatrudnieni specjaliści tj.psychiatra, psycholog, instruktor terapii uzależnień (finansowanie wynagrodzenia pracowników, opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu).

  3) Doposażenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Uzależnień  w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych, bieżące finansowanie kosztów lokalowych  (czynsz).

  4)Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Uzależnień w zakresie wiedzy na temat choroby alkoholowej oraz sposobów jej leczenie.

  5)Wspieranie działania grupy anonimowych alkoholików (AA), grup dla osób współuzależnionych (Al-Anon i Al-Ateen) oraz dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Wspieranie grup samopomocowych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds Uzależnień, na terenie placówek szkolnych, kulturalnych, parafii  przy współpracy min. pedagogów, duchownych i innych kompetentnych osób.

  6) Dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla alkoholików i koalkoholików prowadzonych wg. określonego programu terapeutycznego podczas obozów organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie.

  7) Dofinansowanie pobytu i leczenia przeciwalkoholowego (terapii) w placówkach lecznictwa odwykowego.

  8) Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i działań prewencyjnych (materiały reklamowe, broszury, ulotki, plakaty, pisma profilaktyczne).

  9) Inne działania wynikające z bieżącej analizy problemów alkoholowych.

  II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

  Zatrzymanie zjawiska przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy.
  W tym celu zakłada się:

  1) Prowadzenie bieżącej działalności Punktu "Niebieska Linia"-pomocy dla ofiar przemocy domowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


  2) Doposażenie Punktu w pomoce i sprzęt niezbędny przy prowadzeniu poradnictwa socjalno-prawnego i konsultacji indywidualnych dla ofiar przemocy w rodzinie, udostępnianiu fachowej literatury i materiałów profilaktycznych, bieżące finansowanie kosztów lokalowych (energia, telefon).

  3) Tworzenie miejsc i form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie poprzez realizację wniosków podjętych podczas lokalnej debaty "Dzieciństwo bez przemocy", przyjętych na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.06.2001r:

  a) zapewnienie pomocy i poradnictwa dla  dzieci krzywdzonych oraz dorosłych ofiar przemocy w "Niebieskim Pokoju" funkcjonującym przy Komisariacie Policji (dyżury i konsultacje prowadzić będą policjanci i przeszkoleni specjaliści zajmujący się problematyką przemocy)

  b) powołanie zespołu interdyscyplinarnego, prowadzącego  interwencję w sprawach przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i w rodzinie (w ramach lokalnego  systemu pomocy ofiarom przemocy)

  c) uruchomienie telefonu zaufania dla ofiar przemocy domowej
  W celu realizacji powyższych przedsięwzięć niezbędne jest zapewnienie środków  finansowych  w celu doposażenia w sprzęt i inne niezbędne pomoce.

  4) Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę  z Policją, OPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi  programy przeciwdziałania przemocy domowej.
  Wdrażanie procedury interwencji wobec przemocy domowej "Niebieska Karta" w ramach programu "Bezpieczeństwo w rodzinie".

  5) Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie przemocy wobec dzieci (rozpoznawanie i postępowanie) jak i przemocy w rodzinie (strategia interwencji i pomagania) dla osób pracujących z dziećmi oraz z ofiarami przemocy domowej.

   6) Udział w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich kampaniach na rzecz powstrzymania przemocy wobec dzieci i w rodzinie. Organizacja lokalnych narad, konferencji i debat związanych z przemocą (min. podsumowanie kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" pod kątem realizacji wniosków przyjętych przez RM) jak i dotyczących problematyki interwencji w sprawach przemocy i współpracy służb (pod kątem zmian dokonanych w dokumentacji "NK").

  7) Edukacja publiczna (druk ulotek, broszur, poradników, plakatów) na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie.

  8) Współpraca z Ogólnopolskim Pogotowiem Pomagającym Ofiarom Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA", Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z przedstawicielami odpowiednich służb na szczeblu wojewódzkim i samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

  9) Prowadzenie lokalnego monitoringu zjawisk, wydarzeń, wykroczeń  od strony łamania prawa i przejawów agresji, szczególnie przemocy wobec dzieci i rodziny.

  10) Inne działania wynikające z bieżącej analizy charakteru i skali problemu.


  III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  Picie i upijanie się przez dzieci i młodzież jest jednym z najważniejszych problemów społecznych współczesnej Polski. Dlatego jedynym z najważniejszych zadań programu jest zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez dzieci i młodzież. Fundamentem przedsięwzięć  tego rodzaju jest tworzenie placówek wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, wdrażanie nowoczesnych programów edukacyjno-profilaktycznych i propagowanie zdrowego stylu życia.
  W celu realizacji tego zadania zakłada się:

  1) Bezpośrednia praca profilaktyczno-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych (realizacja programu "ŻYJ  BEZ  ZAGROŻEŃ-BEZPIECZNA  ŚWIETLICA" w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr.2, Szkole Podstawowej  Stowarzyszeniu "Edukator" i Gimnazjum).
  Bieżące finansowanie działalności Świetlic Profialktyczno-Wychowawczych (wynagrodzenie dla realizatorów zajęć i programów, wyżywienie) i w miarę potrzeb doposażenie  w niezbędny sprzęt i pomoce.

  2) Prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką uzależnień poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i innych środków uzależniających (narkotyki, tytoń). Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, w domu i na ulicy.
  W tym celu zakłada się realizację profesjonalnych programów profilaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym, w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, w środowiskach służących pomocą dzieciom i młodzieży (min. program-"Noe", "Debata", "Spójrz Inaczej", "Spójrz Inaczej na Agresję", "Domowych Detektywów", "Niebieski Pasjans" i inne rekomendowane przez PARPA, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN  oraz  autorskie programy edukacyjno-profilaktyczne).

  3) Wdrażanie programów edukacyjnych  i profilaktycznych dla rodziców  i opiekunów dotyczących rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na tematy alkoholizmu, narkomanii i problemach z tym związanymi.

  4) Doposażenie placówek prowadzących programy profilaktyczne w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji powyższych zajęć.

  5) Tworzenie nowych miejsc do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku, w których  dzieci i młodzież aktywnie i zdrowo mogą spędzić wolny czas (place zabaw, świetlice, kluby). Wykorzystanie istniejącej bazy  sportowo-rekreacyjnej.

  6) Wspieranie środowisk promujących postawy abstynenckie wśród dzieci i młodzieży min. grupy samorozwojowe, drużyny harcerskie i inne.
  Zaopatrzenie w niezbędne pomoce i materiały do zajęć.

  7) Organizowanie szkoleń, warsztatów oraz treningów psychologicznych z zakresu rozwoju własnej osobowości, promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień min.dla pracowników służby zdrowia, policji i straży miejskiej, pracowników socjalnych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczestników grup samopomocowych i innych zainteresowanych.
  W miarę potrzeb zaopatrzenie i dystrybucja materiałów edukacyjnych.

  8) Organizowanie szkoleń, warsztatów pracy metodami aktywnymi, treningów psychologicznych dotyczących specyfiki pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych oraz asertywności wychowawczej  dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników świetlic profilaktyczno-wychowawczych i innych osób, które w swojej pracy zawodowej mają kontakt z dziećmi.

  9) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych (obozy, kolonie, półkolonie, "Zielone Szkoły") na których prowadzony jest program zajęć profilaktycznych i terapeutycznych.
  Przy organizacji wypoczynku letniego zakłada się utrzymanie współpracy międzynarodowej rozwiniętej w 2002 roku (kolonia w miejscowości UHRINOV I PASTWINY) .


  10) Działalność propagandowa w zakresie promocji zdrowia i trzeźwości:

  -festyny, pikniki rodzinne, koncerty, zabawy trzeźwościowe

  -konkursy, wystawy, spektakle, programy artystyczne

  -happeningi profilaktyczne (min. "Zachowaj trzeźwy umysł" i "Radość bez alkoholu-wakacje bez ryzyka")

  -imprezy profilaktyczno-sportowo-rekreacyje (cykl-"Alkohol-nie,Sport-tak", "Stop!-Nałogom i Przemocy, IV Uliczny Turniej Piłki Koszykowej-"Trzeźwy Weekend", II Polanicki Bieg Trzeźwości "Pokonaj Samego Siebie"  i inne).

  Przy organizacji  powyższych przedsięwzięć zakłada się współpracę Pełnomocnika i GKRPA z Komisariatem Policji, Miejskim Centrum Kultury, Biurem Organizacji i Usług Sportowo-Rekreacyjno-Turystycznych "VICTOUR-SPA" i innymi.

  11) Prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności Punktu "Pomarańczowa Linia"-pomagającemu rodzicom, których dzieci piją alkohol.
  Zaopatrzenie i dystrybucja materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

  12) Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić:

  -aktualny stan problemów alkoholowych wśród mieszkańców miasta (dzieci i młodzieży polanickich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dorosłych mieszkańców)

  -sięgania po środki psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży polanickich szkół podstawowych i gimnazjalnych

  -wielkość i jakość zjawiska przemocy występującego wśród mieszkańców miasta (dzieci i młodzieży polanickich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dorosłych mieszkańców).

  Badania organizowane będą na zlecenie lub w ramach własnego opracowania.

  13) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim (realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego pn.  "Polanica Zdrój-Bezpiecznym  miastem dla dzieci i młodzieży" wdrożonego w lipcu 2002r). W miarę potrzeb zorganizowanie szkolenia dla właścicieli punktów  i sprzedawców napojów alkoholowych.

  14) Przygotowanie materiałów reklamowych, edukacyjno-profilaktycznych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki  w tym ulotek, broszur, plakatów, informatorów oraz wykorzystanie gotowych opracowań.

  15) Stała i bieżąca współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z przedstawicielami samorządu terytorialnego powiatowego i  wojewódzkiego w zakresie realizacji programów profilaktycznych, szkoleń i monitorowania problemów alkoholowych.

  16) Prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie gminy  przy wykorzystaniu lokalnych środków społecznego przekazu.

  17) Udział w naradach i konferencjach na tematy związane ze stosowaniem działań profilaktycznych wśród różnych kategorii odbiorców, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Organizacja lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.

  18) Organizacja lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień w związku z licznymi kampaniami organizowanymi przez PARPA, MONAR i inne, współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej problematyki.

  19) Inne działania profilaktyczne wynikające z bieżącej analizy sytuacji.


  IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

  Wiele zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  może  być skutecznie realizowanych przy współudziale wszystkich osób, instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką alkoholową i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  W tym celu zakłada się:

  1) Wspieranie finansowe i organizacyjne osób, instytucji, stowarzyszeń  i organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie np. placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, placówki pomocy społecznej, Policji, placówki zajmujące się kulturą, sportem i rekreacją, itp.

  2) Współpraca z grupami samopomocowymi w celu stworzenia społeczności abstynenckiej jako formy oparcia dla trzeźwych alkoholików i ich rodzin.

  3) Wspieranie grup samopomocowych poprzez nieodpłatne udostępnianie lokali należących do zasobów gminy, zwolnienie z opłat eksploatacyjnych lub zniżki z tych opłat.

  4) Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla organizacji  zrzeszających członków rodzin z problemem alkoholowym.

  5) Inne bieżące  działania wynikające z tego zadania.

   

  V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego.

  Zadanie te ma na celu podejmowanie interwencji w przypadku łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z powszechnymi praktykami nielegalnej reklamy i promocji alkoholu oraz żądania sprzedającego i podającego napoje alkoholowe do okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy). Realizacja zadania polega na koordynacji prowadzonego postępowania dowodowego i przygotowanie aktu oskarżenia przez prawnika (radca prawny, adwokat).


  III. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

   Art.182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednoznacznie stanowi, iż: "Dochody z opłat za wydane na podstawie art.18 lub art.181 zezwolenia oraz dochody z opłat określonych w art111   wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele".

  "Zgodnie z art. 41 ust.5 ze środków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych członkowie  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymywać będą wynagrodzenie za swą pracę na podstawie umowy-zlecenia".

  Szczegółowe zasady finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych określa preliminarz wydatków stanowiący element niniejszego programu.

   

  IV. OSOBY I INSTYTUCJE PROWADZĄCE DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNĄ I NAPRAWCZĄ W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY NA TERENIE MIASTA.

   a) Pełnomocnik ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Do zadań pełnomocnika należy:

  - opracowanie założeń i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

  - przygotowywanie i przedkładanie organom gminy sprawozdania z realizacji programu

  - ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu

  - przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania  na terenie miasta

  - branie udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody

  - wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich kampanii edukacyjno-profilaktycznych związanych z promocją i ochroną zdrowia

  - organizacja lokalnych konkursów profilaktyczno-edukacyjnych i imprez profilaktyczno-rekreacyjnych promujących aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia

  - organizacja i nadzór lokalnych punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, członków ich rodziny i ofiar przemocy

  - współdziałanie w powstawaniu placówek wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy (świetlice, kluby) oraz ich bieżący nadzór

  - współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy

  - koordynacja szkoleń dla grup zawodowych współpracujących w realizacji gminnego programu

  - organizacja i przeprowadzanie lokalnych programów profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych

  - organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży objętych  gminnym programem pirpa,
  -promowanie zdrowia i życia w trzeźwości w lokalnych środkach społecznego przekazu,
  - dodatkowo: prowadzenie działań profilaktycznych i zapobiegawczych z zakresu przeciwdziałania innym uzależnieniom (narkomania i nikotynizm), zadania te należą do zadań własnych gminy wynikających z innych ustaw.

  b) Punkt "POMARAŃCZOWA LINIA"-system pomocy rodzicom, których dzieci mają problemy alkoholowe i Punkt "NIEBIESKA LINIA"-system pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
  Kontakt:Mariusz Winiarz-Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Dąbrowskiego 3.
  Punkt prowadzi:

  -wsparcie dla rodziców bezradnych wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol

  -poradnictwo socjalno-prawne

  -poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych członków rodzin, poradnictwo i konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie (porady telefoniczne, spotkania indywidualne).

   c) Punkt INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DS UZALEŻNIEŃ dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz Punkt "NIEBIESKA LINIA" dla ofiar przemocy  w rodzinie.
  Punkt jest pomostem łączącym mieszkańców  naszego miasta z zakładem lecznictwa odwykowego.
  Kontakt:Ośrodek Zdrowia  ul. Warszawskiej 20.
  W każdy wtorek w godz.9.00-12.00 przyjmuje psychiatra lek.med. Eugeniusz Dul i  psycholog  mgr Małgorzata Mączyńska.
  W każdy czwartek w godz.14.00-17.00 przyjmuje instruktor terapii uzależnień Renata Niemiec
  Punkt prowadzi działalność w zakresie:

  -poradnictwa i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

  -poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

  -poradnictwa psychiatrycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

  -poradnictwa socjalno-prawnego

  -poradnictwa i konsultacji indywidualnych dla ofiar przemocy w rodzinie

  -grupy wstępno-motywacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

   d) Ośrodek Pomocy Społecznej.
  Realizacja zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
  Od września 2002r OPS stanowi bezpośredni kontakt z Nieformalną Grupą Przeciwko Przemocy "Wsparcie", którą założył polaniczanin-Mariusz Ciszewski (kontakt listowny:OPS, kontakt e-mail: stopprzemocy@poczta.onet.pl, kontakt internetowy:www.wsparcie.prv.pl).

   e) Komisariat Policji.
  Realizacja zadań zgodnie z ustawą o policji.
  Od października 2002r w siedzibie KP uruchomiony został "Niebieski Pokój" -miejsce do bezpiecznych przesłuchań i pomocy dla dzieci, które stały się ofiarami przemocy lub miały konflikt z prawem.

   f) Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze realizujące program
  "ŻYJ  BEZ  ZAGROŻEŃ-BEZPIECZNA  ŚWIETLICA".
  Do zadań Świetlic należy:

  1. Tworzenie właściwych warunków wychowawczych i zdrowotnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju dzieci.

  2. Promowanie zdrowego stylu życia w formie prowadzenia zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych

  3. Rozwijanie dodatkowych zainteresowań i uzdolnień dzieci.

  4. łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.

  5. tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce.

  6. wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego.

  7. podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków.

   1.Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Gimnazjum.
  Kontakt:Teresa Górska
  Terminy zajęć:pon-pt od godz.14.00 do 18.00
  Wiek dzieci: od 7 do 17 lat
  Oferta zajęciowa:
  -zajęcia socjoterapeutyczne z profilaktyki uzależnień (prowadzą przeszkoleni realizatorzy programów profilaktycznych)
  -zajęcia plastyczno-techniczne
  -zajęcia komputerowe
  -zajęcia wyrównawcze
  -koło żywego słowa
  -zajęcia sportowo-rekreacyjne (sala gimnastyczna, siłownia, basen)
  -dożywianie wychowanków (podwieczorek)
  -imprezy turystyczne (wycieczki, biwaki i inne).


   2.Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Szkole Podstawowej Stowarzyszeniu "Edukator".
  Kontakt:Marlena Runiewicz Wac.
  Terminy zajęć:pon-pt od godz.14.00 do 18.00
  Wiek dzieci: od 7 do 17 lat
  Oferta zajęciowa:
  -zajęcia socjoterapeutyczne z profilaktyki uzależnień (prowadzą przeszkoleni realizatorzy programów profilaktycznych)
  -zajęcia plastyczne
  -muzykoterapia
  -zajęcia wyrównawcze
  -koło turystyczne
  -koło gastronomiczne
  -dyskusyjny klub filmowy
  -zajęcia sportowo-rekreacyjne (sala gimnastyczna, siłownia, basen)
  -dożywianie wychowanków (podwieczorek)
  -imprezy turystyczne (wycieczki, biwaki i inne).

   3.Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr.2.
  Kontakt:Krystyna Gowsz.
  Terminy zajęć:pon-pt od godz.14.00 do 18.00
  Wiek dzieci: od 7 do 17 lat
  Oferta zajęciowa:
  -zajęcia socjoterapeutyczne z profilaktyki uzależnień (prowadzą przeszkoleni realizatorzy programów profilaktycznych)
  -zajęcia plastyczne
  -zajęcia wyrównawcze
  -zajęcia muzyczne
  -koło turystyczne
  -zajęcia sportowo-rekreacyjne (sala gimnastyczna, siłownia, basen)
  -dożywianie wychowanków (podwieczorek)
  -imprezy turystyczne (wycieczki, biwaki i inne).

   4) Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych        zawierajaca grupę samopomocową (AL-ATEEN).
  Kontakt:Anna Poradowska, Mariusz Winiarz.
  Praca w grupie ma na celu rozwiązywanie problemów psychologicznych wynikających z faktu wzrastania dziecka w rodzinie alkoholowej.
  Formy pracy:
  -pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych (porady prawne w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie)
  -zajęcia integracyjne
  -zajęcia  z  profilaktyki uzależnień
  -maratony terapeutyczne
  -zajęcia w terenie (wycieczki, biwaki i inne)
  -uczestnictwo w lokalnych imprezach i kampaniach edukacyjno-profilaktycznych.

   5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana  uchwałą Zarządu Miejskiego w Polanicy Zdroju Nr. 131/2001 z  dnia 15.10.2001r.
  Zadania Komisji:

  1. Ustawowe wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (uwzględniające zmiany ustawowe z dnia 30.VIII.2002r);
  · -inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych społeczności lokalnej w oparciu o "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"        (art. 41 ust.1), Komisja opiniuje projekt programu na poszczególne lata oraz przedkłada organom  gminy  informacje o swojej działalności.
  · -opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ust.3a),
  · -dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń (art. 18 ust.8),
  · -podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art.24-26)

  2. Dotychczasowe na podstawie Uchwały ZM.

  Komisja posiada wykaz placówek leczenia odwykowego oraz miejsc bezpłatnej pomocy dla dzieci i rodzin, które  zajmują się działalnością z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Dysponujemy również literaturą i innymi materiałami edukacyjnymi na temat alkoholizmu, narkomanii i  przemocy w rodzinie.

   

  DOTYCHCZASOWE ZAANGAŻOWANIE GMINY POLANICA ZDRÓJ W REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  Z USTAWY POZWOLIŁO NA:


  > przygotowanie profesjonalnej kadry do prac profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy

  >zwiększenie ilości ofert programowych

  >wypracowanie systemu działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży

  >zaangażowanie osób, instytucji i organizacji pozarządowych w oferowanie pomocy członkom rodzin osób nadużywających alkoholu, ofiarom przemocy domowej, edukację społeczną w zakresie rozumienia problemów wynikających z choroby alkoholowej i  zjawiska przemocy

  >utworzenie systemu skutecznego pomagania osobom uzależnionym i ofiarom przemocy

  >bieżące monitorowanie w gminie Polanica Zdrój zagadnień związanych z problematyką alkoholową, narkomanii i przemocą.

  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy Zdroju koordynuje i realizuje Pełnomocnik ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   

  PODSUMOWANIE

  Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest realizacja zadań, które zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi "należą do zadań własnych gminy".
  Program dostosowany został do specyfiki uzależnień od alkoholu w gminie Polanica Zdrój i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym i ekonomicznym.
  Program uwzględnia również aspekty profilaktyczne i medyczno-rehabilitacyjne przeciwdziałania alkoholizmowi i opiera się na wiedzy dotyczącej:

  -przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia

  -leczenia uzależnienia

  -rehabilitacji uzależnionych

  -redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem, w tym pomocy społecznej udzielanej uzależnionym i ich rodzinom.

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie najbardziej efektywny jeśli realizacja określonych zadań i osiąganie poszczególnych celów zostaną zaplanowane w realnym czasie, przez osoby najbardziej kompetentne i będą miały odpowiednie zaplecze w postaci środków finansowych.

   Na podstawie obowiązujących przepisów o finansach publicznych (art.130 ustawy o finansach publicznych) środki finansowe pochodzące  z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i nie wykorzystane w danym roku budżetowym, zamieszczone zostają w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i są przeznaczone w następnym roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Podjęcie zatem przedmiotowej Uchwały jest uzasadnione i konieczne.


  opracował:
  PdsPiRPA-Mariusz Winiarz

   

  PRELIMINARZ
  WYDATKI BUDŻETOWE PRZEZNACZONE NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2003 ROKU.


  Nazwa działu-851-OCHRONA ZDROWIA
  Dział/rozdział-85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
  PLAN NA 2002 R. - 150.000,00 zł

  § 4110-składki na ubezpieczenie społeczne.
  Planowana kwota - 500,00 zł

  § 4120-składki na Fundusz Pracy.
  Planowana kwota - 500,00 zł

  § 4210-zakup materiałów i wyposażenia.
  Planowana kwota - 17.100,00 zł
  W tym:

  - biurowe dla GKRPA, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień, Punktu "Niebieskiej i Pomarańczowej Linii" - 1.500,00 zł


  - biurowe i inne pomoce niezbędne przy realizacji zajęć w Świetlicach Profilaktyczno-Wychowawczych i dla polanickiej grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych - 2.000,00 zł

  - materiały profilaktyczno-edukacyjno-reklamowe  dla GKRPA (foldery, ulotki, broszury, poradniki, informatory, plakaty itp) - 2.000,00 zł

  - środki czystości dla GKRPA, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień - 500,00 zł

  - środki czystości dla Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych - 500,00 zł

  - zakup upominków i nagród (przy organizacji konkursów, imprez profilaktyczno-rekreacyjnych, przedstawień świątecznych  i mikołajkowych organizowanych przez Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze, GKRPA, KP, Kluby Sportowe, Szkoły i inne) - 4.600,00 zł

  - doposażenie działalności GKRPA, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Uzależnień, "Niebieskiego Pokoju" w niezbędne wyposażenie i urządzenia techniczne (min. zakup skanera) - 2.500,00 zł

  - doposażenie Klubów Sportowych w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych (uczestnicy: dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych, dzieci i młodzież szkolna) - 2.800,00 zł

  - zapewnienie poczęstunku podczas organizowanych szkoleń i warsztatów (herbata, kawa, ciastko) - 200,00 zł

  - zakup materiałów opatrunkowych i lekarstw przy organizacji wypoczynku zimowego i letniego organizowanego przez UM-GKRPA dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 500,00 zł

  § 4220-zakup środków żywności.
  Planowana kwota - 12.000,00 zł

  - środki żywności dla uczestników Świetlic  Profilaktyczno-Wychowawczych - 12.000,00 zł

  § 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
   Planowana kwota - 1.000,00 zł
  W tym:

  - książki - 500,00 zł
  - czasopisma - 200,00 zł
  - literatura - 300,00 zł

  § 4260-zakup energii.
   Planowana kwota - 500,00 zł

  - finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu "Niebieskiej Linii" i  "Pomarańczowej Linii" (energia) - 500,00 zł

  § 4280-zakup usług zdrowotnych.
  Planowana kwota - 3 000,00 zł

  - dotacja do Poradni Odwykowej w Kłodzku-(13% partycypacja w kosztach utrzymania) - 3.000,00 zł

  § 4300-zakup usług pozostałych.
  Planowana kwota - 111.170,00 zł
  Umowy-zlecenia:

  - pracownicy Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych - 45.000,00 zł

  - instruktor terapii uzależnień, psycholog, psychiatra (praca w Punkie Informacyjno-Konsultacyjnym ds Uzależnień) - 16.320,00 zł

  - biegły (wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie GKRPA) - 1.250,00 zł

  - członkowie GKRPA (posiedzenia, praca zespołowa) - 5.000,00 zł

  - pełnomocnik ds pirpa - 13.200,00 zł

  - opiekunowie grup kolonijnych przy organizacji wypoczynku zimowego i letniego organizowanego przez UM-GKRPA dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 1.000,00 zł

  - inne zlecenia usług jednorazowych - 1.000,00 zł

  Inne usługi:

  - finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Uzależnień - 2.400,00 zł

  - zakup środków medycznych (wszywek) - 500,00 zł

  - wspieranie placówek pomocy dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy (opłata za pobyt w placówkach profilaktyczno-leczniczych) - 500,00 zł

  - finansowanie i organizacja szkoleń, kursów i warsztatów  z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy (dokonane z wyboru ofert programowych) - 2.500,00 zł

  - organizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (rekomendowane i autorskie) - 2.500,00 zł

  - organizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla rodziców, pracowników placówek  oświatowych - 2.000,00 zł

  - organizacja maratonu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z polanickiej grupy wsparcia - 500,00 zł

  - organizacja profilaktyczno-wychowawczych programów artystycznych, przedstawień i spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży szkolnej inne (dokonane z wyboru ofert programowych) - 1.500,00 zł

  - organizacja lokalnych imprez profilaktyczno-rekreacyjnych  z zakresu promocji zdrowia (festyny, zabawy  trzeźwościowe, happeningi  i itp) dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 4.000,00 zł

  - organizacja zajęć sportowych na basenie (Ośrodek "Sana"), wycieczek krajoznawczych w ramach bieżącej działalności Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych i polanickiej grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych - 1.000,00 zł

  - wspieranie działania polanickiej grupy wstępno-motywacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu (udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej-min.basen, siłownia) - 1.000,00 zł

  - organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (obozy, kolonie, półkolonie, "Zielone Szkoły" na których prowadzone są zajęcia i programy profilaktyczno-wychowawcze i socjoterapeutyczne) - 10.000,00 zł

  § 4410-podróże służbowe krajowe.
  Planowana kwota -  2.000,00 zł

  - delegacje - 1.500,00 zł

  - zwrot kosztów za dojazdy do placówek opieki zdrowotnej, lecznictwa odwykowego, zloty i spotkania grup AA - 500,00 zł

  § 4430 - różne opłaty i składki.
  Planowana kwota - 1.230,00 zł

  - ubezpieczenie imprez profilaktyczno-rekreacyjnych organizowanych przez PdsPiRPA i GKRPA - 500,00 zł

  - ubezpieczenie uczestników wypoczynku zimowego i letniego organizowanego przez UM-GKRPA dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 730,00 zł

   

  opracował:
  PdsPiRPA-M.Winiarz

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-09 (2322 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·