Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr V/22-32/2018
  kwiecień
  V


  UCHWAŁA Nr V/22/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>     


  UCHWAŁA Nr V/23/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne >>>>


  UCHWAŁA Nr V/24/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (najmu) tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 1 roku, 3 lat >>>>


  UCHWAŁA Nr V/25/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Leopolda Staffa >>>>         


  UCHWAŁA Nr V/26/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Marii Konopnickiej >>>>              


  UCHWAŁA Nr V/27/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 >>>>


  UCHWAŁA Nr V/28/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 >>>>


  UCHWAŁA Nr V/29/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok >>>>


  UCHWAŁA Nr V/30/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/19/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych >>>>


  UCHWAŁA Nr V/31/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej >>>>


  UCHWAŁA Nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r.
  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne >>>>

  OBWIESZCZENIE NR 3/2019 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY - ZDROJU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-04-17 (227 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·