Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr IX/55/2003-Nr IX/59/2003

  U C H W A Ł A   Nr IX/ 55 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 30 maja 2003 roku

   

  w sprawie: upoważnienie Burmistrz Miasta Polanica Zdrój do podpisania umowy o restrukturyzacji kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym w Banku PKO BP S.A. w Polanicy Zdroju.


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  Upoważnia się Burmistrza Miasta do podpisania umowy - ugody dotyczącej spłaty zadłużenia w terminie od miesiąca czerwca 2003 roku do 31 maja 2004 roku wynikającego z zawartej umowy kredytowej w rachunku bieżącym z Bankiem PKO BP S.A. w Polanicy Zdroju.

  § 2.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.


  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 56 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 30 maja 2003 roku

   

  w sprawie: wyrażenia   zgody   na   ustanowienie   hipoteki  na   nieruchomości zabudowanej w obrębie Nowy Zdrój -  działka nr 112 i 114/2.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości zabudowanej w Polanicy Zdroju obręb Nowy Zdrój - działka nr 112 i 114/2 hipoteki na rzecz Banku PKO BP S.A. w Wałbrzychu jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 877.499,79.

  § 2.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 57 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 30 maja 2003 roku

   

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2003.


                Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 124 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala co następuje:

  § 1.

  Zwiększyć dochody w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   -   1.062.670,00 zł

  W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   -   1.062.670,00 zł

  Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnym, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   -   1.062.670,00 zł

  § 031 - Podatek od nieruchomości   -   571.278,00 zł
  § 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   -   491.392,00 zł

  § 2.

  Zwiększyć wydatki w budżecie miasta na rok 2003 o kwotę   -   1.062.670,00 zł

  W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   -   1.062.670,00 zł

  Rozdz. 92195 - Pozostała działalność   -   1.062.670,00 zł

  § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
     budżetowych   -   1.062.670,00 zł

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 58 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 30 maja 2003 roku

   

  w sprawie: zmiany Uchwały nr XLI/224/2001 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi.


   Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591) w związku z art. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

  § 1.

  W Uchwale Rady Miejskiej nr XLI /224/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi, wprowadza się następujące zmiany:

  - § 3 skreśla się w całości.

  § 2.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  U C H W A Ł A   Nr IX/ 59 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 30 maja 2003 roku

   

  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 72.100,00 zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

   

       Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 9 lit. C oraz art. 58 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. z 2001 Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity ) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 989 tekst jednolity ) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala:

  § 1.

  Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 72.100,00 i przeznaczyć na dwa zadania inwestycyjne pod nazwą:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orkana, ul. Hłaski, ul. Staffa i ul. Stachury w Polanicy Zdroju w kwocie 35.600,00 zł

  2. Budowa obiektu odzysku surowców wtórnych w kwocie 36.500,00 zł

  § 2.

  Źródłem pokrycia zaciągniętej pożyczki oraz odsetek będą dochody własne gminy.

  § 3.

  Spłata pożyczki nastąpi po półrocznym okresie karencji od 2004 roku do 2005 roku.

  § 4.

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zbigniew Puchniak


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-16 (1033 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·