Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwała antysmogowa - sprawdź zmiany od 1 lipca 2018 r.
  Uchwała antysmogowa to przepisy przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, które pomogą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza na obszarze Gminy Polanica - Zdrój (art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799).


  Uchwała została podjęta dla ograniczenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi lub na środowisko. Jej celem jest ochrona i poprawa jakości powietrza w Polanicy - Zdroju oraz pozostałych uzdrowiskach dolnośląskich.

  Od 1 lipca 2018 r. obowiązywać będzie mieszkańców zakaz instalowania kotłów na węgiel. Od tego dnia będzie również obowiązywał zakaz spalania węgla brunatnego, miałów o uziarnieniu poniżej 3 mm, mułów węglowych a także drewna o wilgotności powyżej 20%.
   
  Uchwała określa:
  • rodzaj paliw i instalacji (kotłów, pieców, kominków) jakie można użytkować,
  • rodzaj podmiotów, których uchwała dotyczy,
  • terminy obowiązywania przepisów.
  Od 1 lipca 2018 r. – w Polanicy - Zdroju wchodzi w życie zakaz stosowania najgorszych jakościowo paliw stałych:
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Węgiel brunatny ma niską wartość opałową (trzeba go więcej zużyć, aby uzyskać pożądany efekt), a podczas spalania emituje duże ilości zanieczyszczeń pyłowych, siarkę, rtęć, czy bardzo toksyczny benzo-α-piren (obecny m.in. w dymie papierosowym);
  • mułów węglowych i odpadów węglowych – chodzi o muł węglowy i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem. Spalanie mułów i flotów (czyli odpadów węglowych) powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu; 10-50-krotnie większą, niż podczas spalania węgla kawałkowego. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza urządzenia i kominy oraz znacznie pogarsza warunki spalania (obniża temperaturę).
  • miału – chodzi o węgiel kamienny w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie drobnej frakcji węgla powoduje, że generowane są bardzo duże ilości pyłu do atmosfery. Spalanie miału powinno odbywać się tylko w zaawansowanych technologicznie instalacjach przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania;
  • wilgotnego drewna – chodzi o biomasę stałą (drewno) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Spalanie mokrego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-α-pirenu, a także pyłów, zwłaszcza tych najmniejszych – a zatem najbardziej szkodliwych (PM10, PM2,5). Ponadto sadza, w połączeniu z wilgocią z drewna może prowadzić do obniżenia sprawności kominka/kotła, a także zapchania, korozji, czy samozapłonu komina. Spalać wolno tylko drewno suche – najlepiej sezonowane przez min. 2 lata. Chcąc sprawdzić wilgotność drewna można skorzystać ze specjalnych wilgotnościomierzy, dostępnych m.in. w sklepach budowlanych.
  Instalacje grzewcze w Polanicy - Zdroju: piece na węgiel i kominki
  • Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły mogą spalać tylko gaz lub lekki olej opałowy – zatem nie mogą być zasilane paliwami stałymi. Wyjątkiem jest strefa C ochrony uzdrowiskowej, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej potwierdzony przez operatora sieci – tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu.
  • Od 1 lipca 2018 r. – wszystkie kominki (użytkowane oraz nowe) nie będące podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nie rozprowadzające ciepła (tzw. kominki „rekreacyjne”) muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie. Te, które są podstawowym źródłem ciepła i rozprowadzają ciepło, traktowane są jak kocioł.
  • Jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę kotła na węgiel/drewno stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed 1 lipca 2018 r., to można zamontować po tej dacie kocioł na paliwa stałe. Niemniej, późniejsze ograniczenia będą obowiązywać.
  Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5 tys. zł. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
   
  Kogo obejmuje uchwała antysmogowa?

  Uchwała obejmuje: mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy lokalne, jeśli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) o mocy poniżej 1 MW.
   
  KALENDARIUM:
   
  Od 1 lipca 2018 r.:
  • Mieszkańców obowiązuje zakaz stosowania:

   • Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
   • Mułów węglowych i flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
   • Węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm,
   • Biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %,
    
  • Nowo uruchomione kotły mogą spalać jedynie gaz lub lekki olej opałowy
  • Wszystkie kominki (użytkowane oraz nowe) nie będące podstawowym źródłem energii w lokalu (dotyczy to tzw. kominków rekreacyjnych) będą musiały spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
  Od 1 lipca 2024 r.:
  • Obowiązuje zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów, pieców na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) poniżej klasy 3 wg Normy EN 303-5 (PN – EN303-5:2012).
  Od 1 lipca 2028 r.:
  • Mieszkańców Polanicy - Zdroju obowiązuje zakaz:

   • Użytkowania wszelkich kotłów, pieców na paliwa stałe (tj.: klasy 3,4,5)
   • Za wyjątkiem instalacji grzewczych na paliwa stałe, w strefie C ochrony uzdrowiskowej w miejscach gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, oraz za wyjątkiem kominków rekreacyjnych – czyli takich, które nie są podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nie rozprowadzają ciepła spełniających normy ekoprojektu.
   
  Do pobrania:
   
  Uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw >>>>
   
  Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk – infografika >>>>
   
  Ulotka informacyjna >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-08-31 (827 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·