Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie tablic dla projektu M
  Administracja
  Polanica–Zdrój, 27.12.2017 r.

  UE.271.4.2017.PL

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic dla projektu pn.  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”, realizowanego w ramach Działania nr 4.2 Gospodarka wodno -ściekowa, Priorytet nr 4 RPO WD

   

  została wybrana oferta cenowa Firmy 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa, ul. Wilcza 8, 56–120 Brzeg Dolny.

   

  BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-12-2017 o godz. 09:25:21


  Zam. do 30000 - 2017: Zaproszenie do składania ofert - tablice Modernizacja oczyszczalni
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 21.12.2017 r.

  Gmina Polanica–Zdrój                                           
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.4.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

   

  Wykonanie dwóch tablic dla projektu pn.  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”, realizowanego w ramach Działania nr 4.2 Gospodarka wodno -ściekowa, Priorytet nr 4 RPO WD


     
  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 7286 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 21-12-2017 o godz. 16:43:24


  Zam. do 30000 - 2017: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany palnika kotła olejowego na gazowy
  Administracja


  IT.271.14.2017.TP                                                                       Polanica-Zdrój 2017-10-10

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zaprojektowanie i wykonanie wymiany palnika kotła olejowego na gazowy, z wykonaniem przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej kocioł c.o. w kotłowni szkolnej w Polanicy-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 13 i 15”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1507) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 13848 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-10-2017 o godz. 10:24:44


  Zam. do 30000 - 2017: Przebudowa alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem
  Administracja
  Polanica-Zdrój 2017-09-13
  SN.271.5.2017
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem
  na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju

  1.    Zamawiający Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju, ul. Kłodzka.

  2.    Tryb udzielenia zamówienia:
  Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień do 30.000,00 euro.
  Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).

  (Czytaj więcej... | 4161 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 13-09-2017 o godz. 13:24:33


  Zam. do 30000 - 2017: ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA UL. ZAKOPIAŃSKIEJ W POLANICY-ZDROJU–ETAP 1
  Administracja


  IT.271.11.2017.TP                                                                               Polanica-Zdrój 2017-09-01

  ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIAŃSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  – ETAP 1

   
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 10994 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-09-2017 o godz. 14:09:51


  Zam. do 30000 - 2017: Wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ul. Bystrzycka /Lipowa – działka nr
  Administracja  IT.271.10.2017.TP                                                                         Polanica-Zdrój 2017-08-24


  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ul. Bystrzycka /Lipowa – działka nr 91/18, obręb Centrum w Polanicy-Zdrój.

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie łącznika drogowego usytuowanego pomiędzy ul. Bystrzycka (DEPTAK) – Lipowa w Polanicy-Zdroju
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Wyrównanie istniejącej podbudowy
  2) Uzupełnienie miejscowo istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31 mm do  5 cm,
  3) Wbudowanie krawężnika betonowego o wymiarach 30x15x100 na ławie betonowej,
  4) Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym
  5) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. 10 cm.
  Projekt zagospodarowania – Załącznik nr 3

  (Czytaj więcej... | 4248 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 24-08-2017 o godz. 14:50:12


  Zam. do 30000 - 2017:
  Administracja


  IT.271.10.2017.TP                                                                              Polanica-Zdrój 2017-12

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ul. Bystrzycka /Lipowa – działka nr 91/18, obręb Centrum w Polanicy-Zdrój.

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie łącznika drogowego usytuowanego pomiędzy ul. Bystrzycka (DEPTAK) – Lipowa w Polanicy-Zdroju
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Wyrównanie istniejącej podbudowy
  2) Uzupełnienie miejscowo istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31 mm do  5 cm,
  3) Wbudowanie krawężnika betonowego o wymiarach 30x15x100 na ławie betonowej,
  4) Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym
  5) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. 10 cm.
  Projekt zagospodarowania – Załącznik nr 3

  (Czytaj więcej... | 4170 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 14-07-2017 o godz. 17:03:15


  Zam. do 30000 - 2017: nadzór inwestorski na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Szalejowie Górnym
  Administracja

  IT.271.8.2017                                                                                              Polanica-Zdrój 2017-05-09

  Zapytanie ofertowe
  obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Szalejowie Górnym, działka nr 800, obręb Szalejów Górny, jednostka ewidencyjna Kłodzko – w zakresie robót budowlanych w branży sanitarnej i elektrycznej i AKPiA


  Nazwa zadania wg wniosku o dofinansowanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”

  Pełna treść zapytania >>>>
  Załączniki (formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób) .pdf
  >>>>
  Załączniki (formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób) .doc >>>>
  Wzór umowy >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-05-2017 o godz. 15:42:36


  Zam. do 30000 - 2017: Unieważnienie zapytania - nadzór inwestorski - modernizacja oczyszalni ścieków
  Administracja
  IT.271.8.2017                                                                                    Polanica-Zdrój 2017-05-26
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO


  Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego obejmującego pełnienie nadzoru inwestorskiego na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Polanicy-Zdroju zostało unieważnione.

  Uzasadnienie

  Nie została złożona żadna oferta na realizacje robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-05-2017 o godz. 11:51:02


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe-nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: R
  Administracja

  IT.271.9.2017                                                                              Polanica-Zdrój 2017-05-25

  Zapytanie ofertowe
  obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju”

  Lokalizacja zadania: Miasto Polanica-Zdrój – działka nr nr 91/18, 96/1, 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6, 586/7, 98/15, 98/14, 100/9, 96/3 obręb Centrum w Polanicy-Zdroju.


  Pełna treść ogłoszenia >>>>
  Załączniki (Formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób).pdf >>>>
  Załączniki (Formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób).doc >>>>
  Wzór umowy >>>>

   

   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 29-05-2017 o godz. 14:27:42


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego na obiekcie Oczys
  Administracja  IT.271.8.2017                                                                                              Polanica-Zdrój 2017-05-09

  Zapytanie ofertowe
  obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Szalejowie Górnym, działka nr 800, obręb Szalejów Górny, jednostka ewidencyjna Kłodzko – w zakresie robót budowlanych w branży sanitarnej i elektrycznej i AKPiA

  Nazwa zadania wg wniosku o dofinansowanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”

  Pełna treść zapytania >>>>
  Załączniki (formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób) .pdf
  >>>>
  Załączniki (formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób) .doc >>>>
  Wzór umowy >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 10-05-2017 o godz. 13:34:09


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe: „Operator turnieju Kłodzki Tour tenisowy juniorów̶
  Administracja  Gmina Polanica–Zdrój                                                             Polanica – Zdrój, dn. 27.04.2017 r.
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.3.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Operator turnieju Kłodzki Tour tenisowy juniorów”


  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 9227 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-04-2017 o godz. 15:48:07


  Zam. do 30000 - 2017: Zaproszenie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Zakwaterowanie wraz z wyżyw
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dn. 25.04.2017 r.

  Gmina Polanica–Zdrój                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.2.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem i napojami uczestników turnieju
  Kłodzki Tour tenisowy juniorów”


  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 7745 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-04-2017 o godz. 15:48:19


  Zam. do 30000 - 2017: Ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ul. Reymonta w Polanicy-Zdroju
  Administracja


  IT.271.7.2017.TP                                                                             Polanica-Zdrój 2017-03-15
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Reymonta w Polanicy-Zdroju”
  informuję, iż oferta firmy:
  Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Szczytnik”, ul. Kryształowa 12, 57-330 Szczytna  z punktu widzenia przyjętych kryteriów, uznana została, jako najkorzystniejsza.
  Cena oferty: 68 381,60 zł brutto.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-03-2017 o godz. 12:32:49


  Zam. do 30000 - 2017: Ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ulicy Parkowej w Polanicy-Zdroju –
  Administracja


  IT.271.4.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-03-14
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1565 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 14-03-2017 o godz. 15:37:03


  Zam. do 30000 - 2017: Ogłoszenie o wyborze oferty - audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej
  Administracja

   

   

   

  IT.271.6.2017                                                                           Polanica-Zdrój 2017-03-10
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.: „Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 23” informuję, iż oferta firmy:
  Usługi w Zakresie Certyfikacji Energetycznej
  Małgorzata Samorajska
  , 58-240 Piława Górna, ul. Liliowa 6
  z punktu przyjętych kryteriów uznana została, jako najkorzystniejsza (najniższa cena).
  Cena opracowania (oferty): 2 460, 00 zł brutto

  (Czytaj więcej... | 1972 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-03-2017 o godz. 12:19:50


  Zam. do 30000 - 2017: ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W POLANICY-ZDROJU km 0+000 –
  Administracja

  IT.271.7.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-23

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W POLANICY-ZDROJU
  km 0+000 – km 0+139


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 11999 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-02-2017 o godz. 09:08:27


  Zam. do 30000 - 2017: Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju
  Administracja

  IT.271.6.2017                                                                                        Polanica-Zdrój 2017-02-28

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 23.


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 11528 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-02-2017 o godz. 08:36:02


  Zam. do 30000 - 2017: Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  Administracja IT.271.3.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-28

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1

  (odcinek od schodów terenowych – skarpa „CORSO” do schodów zwanych schodami do kościoła)

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 11362 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-02-2017 o godz. 08:23:12


  Zam. do 30000 - 2017: PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 2
  Administracja

  IT.271.4.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-20

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 2
  odcinek 30 mb w pełnej szerokości drogi, licząc od przejścia dla pieszych na wysokości kiosku - dawny „Ruch”

  (Czytaj więcej... | 10965 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-02-2017 o godz. 15:00:23


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010651
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  20-02-2017
  · ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Przebudowa ul. Kościelnej &
  17-02-2017
  · OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Projekt zagospodarowania t
  06-02-2017
  · Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia
  · Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia
  02-02-2017
  · Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  31-01-2017
  · Informacja o wyborze oferty - Mały Rynek
  30-01-2017
  · Wykonanie prac remontowo budowlanych na terenie miasta Polanica-Zdrój w 2017 r.
  26-01-2017
  · ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz u
  24-01-2017
  · Zapytanie ofertowe: orpacowanie dokumentacji aplikacyjnej - działanie 6.3 RPO WD

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·